Specjalizacje

Psychologowie policyjni pracują w 3 specjalizacjach:

 1. opieka psychologiczna i psychoedukacja
 2. zarządzanie zasobami ludzkimi
 3. psychologia policyjna stosowana

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem zadań psychologów z poszczególnych specjalizacji. Wybrane zadania oraz formy i metody ich realizacji opisane są w ZARZĄDZENIU NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 6 października 2014 r. w sprawie  metod i form wykonywania niektórych służbowych zadań przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Policji

Opieka psychologiczna i psychoedukacja

Psychologowie z tej specjalizacji pracują na rzecz policjantów i pracowników cywilnych Policji. Do psychologa można zgłosić się z pominięciem drogi służbowej, a psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa, która nie dopuszcza do ujawnienia informacji ze spotkań z klientem bez jego zgody. Wyjątek w tym zakresie stanowi jedynie poważne zagrożenie dla życia klienta lub innych osób bądź szczególne zapisy unnych ustaw.

Zadania psychologów ze specjalizacji opieka psychologiczna i psychoedukacja:

 1. Udzielanie porad oraz prowadzenie psychoterapii

  Oferta skierowana jest do wszystkich osób doświadczających trudności w życiu osobistym lub zawodowym, a także osób chcących pod opieką psychologa rozwijać swoje kompetencje osobiste. Pomagamy w sytuacji kryzysu osobistego, trudności w relacjach z ludźmi, w tym w rodzinie, a także towarzyszymy w nabywaniu lub rozwijaniu umiejętności rozwiązywania konfliktów, podejmowania decyzji, skutecznego komunikowania się, asertywności i wielu innych.

   
 2. Podejmowanie działań interwencyjnych (w postaci tzw. pierwszej pomocy emocjonalnej lub interwencji kryzysowej) po wystąpieniu sytuacji potencjalnie lub faktycznie naruszającej stabilność emocjonalną człowieka, w tym m. in.:
  • śmierci
  • zagrożenia samobójstwem lub jego popełnienia
  • użycia broni przez policjanta
  • przeżycia traumatycznego, kiedy osoba była w stanie zagrożenia życia lub doświadczyła zdarzenia naruszającego równowagę psychiczną
  • niewłaściwego używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
  • ujawnienia jakiejkolwiek formy przemocy w służbie/pracy lub w rodzinie policjanta/pracownika Policji
  • wystąpienia sytuacji konfliktowej.
  Po udzieleniu wsparcia na zasadzie interwencyjnej psycholog, w sytuacjach tego wymagających, zaproponuje plan dalszych spotkań. Ważne jest aby nikogo nie zostawić bez potrzebnej mu pomocy.
   
 3. Prowadzenie zajęć, spotkań lub warsztatów o charakterze profilaktycznym (np. radzenie sobie ze stresem, zapobieganie uzależnieniu od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych czy zachowań) lub edukacyjnym (warsztaty w trakcie których kształtowane są umiejętności rozwiązywania problemów, asertywnego komunikowania się, prowadzenia wystąpień publicznych i innych). Psychologowie starają się, aby zajęcia były "szyte na miarę". Programy warsztatów (cele, treści dydaktyczne, metody) opracowywane są wspólnie z osobami zamawiającymi, bądź w oparciu o badanie potrzeb szkoleniowych. 

^ do góry

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Specjaliści tej dziedziny pracują na rzecz Policji jako organizacji oraz wspierają funkcjonariuszy i pracowników cywilnych w obszarze doboru wewnętrznego i zewnętrznego oraz w rozwiązywaniu problemów dotyczących całych zespołów.

W ramach specjalizacji zarządzanie zasobami ludzkimi psycholodzy policyjni realizują następujące zadania:

 1. uczestniczą w postępowaniach kwalifikacyjnych dla kandydatów do służby w Policji poprzez prowadzenie badań psychologicznych;
 2. uczestniczą w procedurach doboru wewnętrznego dla policjantów na wybrane stanowiska, np. analityk kryminalny, negocjator, dyżurny lub do określonych komórek organizacyjnych, np. Centralnego Biura Śledczego, Biura Spraw Wewnętrznych;
 3. uczestniczą w procedurach doboru na stanowiska cywilne;
 4. uczestniczą w postępowaniach kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, np. komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, komendanta szkoły Policji, naczelnika wydziału;
 5. uczestniczą w działaniach zmierzających do zapewnienia efektywnego i spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi np. poprzez udział w opracowywaniu procedur doboru na stanowiska służbowe, systemów oceniania i motywowania pracowników;
 6. diagnozują i biorą udział w rozwiązywaniu problemów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, m.in. sytuacji konfliktowych, mobbingu;
 7. prowadzą szkolenia z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, dotyczące np. motywowania pracowników, budowania zespołów, planowania i organizacji pracy, udzielania informacji zwrotnych;
 8. uczestniczą w opracowywaniu projektów aktów prawnych z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi (dot. doboru pracowników, oceniania i opiniowania służbowego, ścieżek karier).

^ do góry

Psychologia policyjna stosowana

Psychologia Policyjna Stosowana to specjalizacja, której celem jest aplikowanie osiągnięć wiedzy psychologicznej w realizowaniu zadań ustawowych Policji: operacyjno – rozpoznawczych, dochodzeniowo - śledczych oraz administracyjno - porządkowych.

^ do góry

Służba kryminalna

Psychologowie uczestniczą w przygotowywaniu oraz realizacji czynności dochodzeniowo - śledczych i operacyjno - rozpoznawczych.

Najważniejsze z tych czynności w zakresie śledczym, to:

 • udział w opracowywaniu taktyki czynności procesowych oraz określaniu strategii śledczych,
 • analiza psychologiczna informacji odnoszących się do danego przestępstwa lub czynu karalnego,
 • analiza przestępczości (badanie natury, zakresu i rozwoju przestępczości lub poszczególnych obszarów przestępczości w nawiązaniu do przestrzeni geograficznej, czasu. Przez wyszukiwanie wzorców postępowania przestępnego (modus operandi) i okazji do popełniania przestępstw – strategia zwalczania przestępczości),
 • analiza porównawcza spraw (wyszukiwanie według ustalonego wzorca i wybranych kryteriów, kojarzenie informacji o podobnych zdarzeniach przestępnych w celu ustalenia, które z nich mogły być popełnione lub zorganizowane przez te same osoby),
 • analiza profilu ogólnego (próba ustalenia cech charakterystycznych osób popełniających ten sam rodzaj czynów, szczególne predyspozycje),
 • analiza profilu szczególnego (sporządzanie profili psychologicznych nieznanych sprawców przestępstw),
 • analiza grup przestępczych (uporządkowanie dostępnych danych psychologicznych o grupie przestępczej w celu określenia jej struktury, zakresu działalności i roli każdego z jej członków).

Najważniejsze czynności z zakresu operacyjno - rozpoznawczego, to:

 • udział w opracowywaniu taktyki czynności wykrywczych,
 • sporządzanie profili psychologicznych osób będących w zainteresowaniu Policji oraz osoób zaginionych.

^ do góry

Służba prewencyjna

 1. Współuczestniczenie w działaniach w zakresie zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom oraz zjawiskom patologii społecznej
 2. Udział w opracowywaniu lub opiniowaniu programów prewencyjnych i profilaktycznych
 3. Udział w akcjach lub operacjach policyjnych
 4. Prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego w zakresie psychologii policyjnej stosowanej

^ do góry

Poniżej przedstawiamy przykładowe tematy szkoleń adresowanych do służby prewencyjnej oraz zagadnienia opracowywane przez psychologów tej specjalności.

Służba patrolowo - interwencyjna:

 • zachowanie policjanta podczas interwencji i zatrzymania, rozpoznawanie i skuteczne reagowanie w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa,
 • rozpoznawanie podczas interwencji przypadków "krzywdzenia", głównie dzieci i osób nieporadnych,
 • komunikacja interpersonalna i radzenie sobie ze stanem emocjonalnym dzieci, osób niepełnosprawnych intelektualnie, pokrzywdzonych, świadków i sprawców,
 • zachowanie na miejscu przestępstwa, w tym wykorzystanie pierwszego kontaktu ze zgłaszającym, świadkiem, pokrzywdzonym oraz sprawcą,
 • stosunek do odmienności, przeciwdziałanie zachowaniom wynikającym z uprzedzeń i stereotypów.

Służba ruchu drogowego:

 • prowadzenie rozmów i czynności z ofiarami i świadkami zdarzeń drogowych oraz informowanie rodzin o śmierci ich bliskich.
 • komunikacja interpersonalna w trakcie kontroli drogowej oraz radzenie sobie w sytuacji wystąpienia niepożądanych zachowań ze strony kierującego/pasażera: propozycja korupcyjna, konflikt, zachowania agresywne.

Policjanci tzw. "pierwszego kontaktu" - dyżurny, dzielnicowy, specjalista ds. nieletnich:

 • identyfikowanie problemu, a następnie prowadzenie rozmów i czynności, szczególnie w sytuacji ujawnienia przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przeciwko rodzinie i opiece,
 • wykonywanie czynności z udziałem małoletnich i nieletnich, prowadzenie rozmów z interesantami, osobami pokrzywdzonymi, świadkami,
 • rozwiązywanie konfliktów.

Oddziały Prewencji Policji, sztaby Policji, dowódcy akcji i operacji policyjnych:

 • sytuacja kryzysowa, w tym wykorzystanie jej psychologicznych zmiennych (np. pobudzenia do działania oraz spontanicznej aktywności pomocowej),
 • imprezy masowe, zgromadzenia i manifestacje - właściwości tłumu w sytuacjach ekstremalnych,
 • rozpoznawanie i zwalczanie chuligaństwa stadionowego.

Współpraca przy opracowaniu i realizacji programów szkoleń lokalnych z zakresu:

 • rozpoznawania i reagowania w sytuacji przemocy domowej, nadużyć seksualnych wobec dzieci,
 • przeciwdziałania przestępczości z nienawiści, ksenofobii i rasizmu,
 • rozpoznawania i zwalczania chuligaństwa stadionowego.

Współpraca z nieetatowymi zespołami negocjatorów.

Psychologia Policyjna Stosowana jest to najmłodszy obszar specjalizacyjny psychologów policyjnych, dlatego ciągle "wymaga poszukiwania i tworzenia form współpracy. Skutecznych, etycznych, osadzonych w obowiązującym prawie" (cyt. za kom. E. Krawczyk z Sekcji Psychologów KWP w Łodzi).

 

Psychologowie z Komendy Głównej Policji pełnią nadzór merytoryczny nad działalnością psychologów w KWP/KSP, CBŚP, CLKP, CBZC.