Wystąpienie RPO ws. kontroli osobistych w policyjnych izbach dziecka

Data publikacji: 24.07.2015

Rzecznik Praw Obywatelskich pyta Ministra Spraw Wewnętrznych, na jakim etapie jest proces legislacyjny w zakresie uregulowania w ustawie o Policji kontroli osobistej nieletnich umieszczanych w PID oraz osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia w PdOZ.

Przedstawiciele Zespołu „Krajowy Mechanizm Prewencji", którego funkcję powierzono Rzecznikowi Praw Obywatelskich, przeprowadzają prewencyjne wizytacje m.in. policyjnych izb dziecka oraz pomieszczeń dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w jednostkach organizacyjnych Policji.

Podczas wizytacji okazało się, że powszechną praktyką w tego typu jednostkach jest rozbieranie zatrzymanych do naga i poddanie ich sprawdzeniu. Z wyjaśnień funkcjonariuszy wynika, że przeprowadzenie takiego sprawdzenia jest niezbędne ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zatrzymanego oraz całej jednostki.

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich sygnalizował już w grudniu 2014 r. w wystąpieniu do sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, że zagadnienie określenia zakresu czynności szczegółowego sprawdzenia ma charakter systemowy. Zaznaczył pilną potrzebę uregulowania w ustawie kontroli osobistej osób umieszczanych w policyjnych izbach dziecka oraz w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich obecny sposób dokonywania sprawdzenia ingeruje w konstytucyjnie chronione prawo do nietykalności i wolności osobistej, którego ograniczenie lub pozbawienie może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonym w ustawie.

Zdaniem RPO Policja powinna być uprawniona do wykonywania szczegółowych kontroli, w celu odebrania przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych. Nie może się to jednak odbywać bez właściwej, z punktu widzenia standardu konstytucyjnego, podstawy prawnej.

W odpowiedzi z dnia 2 kwietnia 2015 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podzielił stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Wskazał również, że omawiana materia została uwzględniona w treści projektu założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o poinformowanie, na jakim etapie jest proces legislacyjny w zakresie opisywanych zmian oraz o podanie terminu ich wdrożenia.

 

Czytaj także: Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci