Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci

Data publikacji: 24.07.2015

27 lipca 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu postępowania karnego, uzupełniająca wcześniej wprowadzone zmiany w zakresie procedur ochrony małoletnich świadków przestępstw, o bezwzględny obowiązek przeprowadzania przesłuchania dzieci w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniach (art. 185d k.p.k.).

Do tej pory przesłuchiwanie dzieci w przyjaznych miejscach było dobrą praktyką, każdorazowo uzależnioną od decyzji sądu. Wprowadzona zmiana jest m.in. wynikiem działań Fundacji Dzieci Niczyje, która jest polskim pionierem w zakresie budowania wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom.

Od 27 lipca br. dzieci przesłuchiwane w trybie art. 185a i 185b kpk – czyli składające zeznania nt. przestępstw popełnionych z użyciem przemocy lub groźby karalnej, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przeciwko rodzinie i opiece oraz przeciwko wolności - mogą zeznawać wyłącznie w pomieszczeniach spełniających określone standardy i warunki funkcjonowania określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzanego w trybie określonym w art. 185a-185c Kodeksu postępowania karnego (Dz.U. 2013 poz. 1642).

 Zgodnie z nowymi regulacjami, koalicja na rzecz przyjaznego przesłuchiwania dzieci, koordynowana przez Fundację Dzieci Niczyje, przygotowała nowe wytyczne nt. miejsc przesłuchiwania dzieci – „Jak zorganizować i wyposażyć Przyjazny Pokój Przesłuchań Dzieci?”. Dokument gwarantuje, że stworzone na jego podstawie miejsca spełniać będą najwyższe standardy.

Miejsce, w którym dziecko ma zeznawać, powinno składać się z pokoju przesłuchań, pokoju technicznego, poczekalni i toalety. Pokój przesłuchań, w którym prowadzone jest przesłuchanie dziecka przez sędziego z udziałem biegłego psychologa, powinien m.in. być utrzymanych w jasnych, stonowanych barwach, posiadać meble dostosowane dla dzieci oraz urządzenia techniczne umożliwiające rejestrację przesłuchania. Nie powinny w nim znajdować się w widocznym miejscu żadne zabawki.

Pokój techniczny, w którym przebywają pozostali uczestnicy przesłuchania np. obrońca oskarżonego, prokurator, protokolant, wyposaża się w odpowiednie urządzenia techniczne pozwalające na obserwacje przebiegu przesłuchania oraz komunikację z sędzią i biegłym psychologiem przebywającymi w pokoju przesłuchań.

Pokoje przesłuchań dzieci mogą zostać zlokalizowane w budynkach sądów, prokuratur, Policji (zaleca się odrębne wejście), instytucjach państwowych oraz organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą dzieciom.

Nad procesem powstania miejsc przesłuchań dzieci odpowiadającym nowym regulacjom prawnym czuwa Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Podmioty te, w ramach koalicji na rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci, od 2008 roku prowadzą wspólnie procedurę certyfikacji miejsc przesłuchań dzieci.

 

Do tej pory 81 miejsc uzyskało certyfikat Przyjaznego Pokoju Przesłuchań Dzieci. Ich lista znajduję się na stronie: http://dzieckoswiadek.fdn.pl/przyjazny-pokoj-przesluchan-dzieci.

 

Źródło: fdn.pl