Kontyngent policyjny na Ukrainie

Data publikacji: 12.02.2015

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie utworzenia polskiego kontyngentu policyjnego wydzielonego do udziału w Misji Doradczej na terenie Ukrainy (EUAM).

Celem utworzenia kontyngentu jest współudział w ustanawianiu rozwiązań na rzecz reformy sektora bezpieczeństwa wewnętrznego Ukrainy, który będzie realizowany przez:

  1. doradztwo na różnych szczeblach struktury bezpieczeństwa wewnętrznego Ukrainy, w celu opracowania i realizacji nowych strategii bezpieczeństwa;
  2. współtworzenie ram koncepcyjnych planowania i realizacji przekształceń służb bezpieczeństwa wewnętrznego Ukrainy, które przyczynią się do podniesienia ich wiarygodności i do budowy publicznego zaufania;
  3. współudział w reorganizacji i restrukturyzacji służb bezpieczeństwa wewnętrznego Ukrainy w sposób, który umożliwi zapewnienie kontroli nad ich działaniami przez powołane do tego struktury.

Zgodnie z projektem uchwały skład kontyngentu będzie liczył do 10 funkcjonariuszy lub pracowników Policji, a oddelegowanie ich będzie trwało nie krócej niż jeden rok. Dowódcę kontyngentu na czas delegowania poza granicami państwa powoła Komendant Główny Policji.

Kontyngent w czasie działania misji doradczej Unii Europejskiej na terytorium Ukrainy (EUAM Ukraine) będzie podporządkowany Radzie Unii Europejskiej. Bezpośrednie kierownictwo nad działaniami kontyngentu będzie sprawować szef misji doradczej EUAM Ukraine. Organem administracji rządowej odpowiedzialnym za współpracę z Radą Unii Europejskiej w zakresie kierowania działalnością kontyngentu poza granicami państwa będzie Komendant Główny Policji.

Projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych.

Pliki do pobrania