Wszedł w życie nowy Regulamin prokuratorski

Data publikacji: 15.01.2015

Już obowiązuje nowy Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

W założeniu poprzedniego Ministra Sprawiedliwości regulamin prokuratury miał być tym aktem prawnym, który przygotuje prokuraturę do nowego kontradyktoryjnego modelu procesu karnego. Wprawdzie nowelizacja regulaminu prokuratury z dnia 31 grudnia 2014 r. uwzględnia szereg uwag Prokuratury Generalnej w stosunku do poprzedniego projektu, jednak dotychczas nie zawarto w nim praktycznie żadnych uregulowań, które rozwiązywałyby problemy wynikające z wejścia w życie reformy procedury karnej.

Zmiany objęte regulaminem prokuratorskim koncentrują się zasadniczo wokół kwestii organizacyjnych funkcjonowania prokuratury, chociaż rozporządzenie wprowadza również nowe ważne rozwiązania. Wśród nich warto wymienić regulacje dotyczące zmiany właściwości rzeczowej poszczególnych szczebli prokuratury, obowiązkowe dyżury prokuratorów po godzinach urzędowania i obowiązkowe referaty oskarżycielskie lub orzecznicze.

Zgodnie z nowym regulaminem do prokuratur apelacyjnych i okręgowych będą trafiać dodatkowo nowe kategorie spraw i tak:

1. do prokuratur apelacyjnych sprawy o przestępstwa:

  • przeciwko obrotowi gospodarczemu, jeżeli przestępstwa dopuszczono się względem mienia o wielkiej wartości (tzn. gdy wartość mienia przekracza 1 000 000 złotych),

2. do prokuratur okręgowych, m.in. sprawy o przestępstwa:

  • przeciwko obrotowi gospodarczemu, jeżeli przestępstwa dopuszczono się względem mienia o znacznej wartości (tzn. gdy wartość mienia przekracza 200 000 złotych),
  • oszustwa i wyłudzenia kredytu - jeżeli przestępstwa dopuszczono się względem mienia o wielkiej wartości (tzn. gdy wartość mienia przekracza 1 000 000 złotych),
  • prowadzenia działalności bankowej bez wymaganego zezwolenia,
  • naruszenia cudzych praw autorskich, kradzieży cudzego projektu wynalazczego,
  • prowadzenia giełdy towarowej bez wymaganego zezwolenia.

Nowy regulamin prokuratury przewiduje także stałe wykonywanie przez każdego prokuratora w prokuraturach rejonowych, okręgowych i apelacyjnych przynajmniej jednego z poniższych zadań (tzw. obowiązkowy referat oskarżycielsko - orzeczniczy):

  • wykonywanie czynności oskarżyciela publicznego przed sądami,
  • nadzorowanie lub prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych,
  • wytaczanie powództw oraz składania wniosków i brania udziału w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych.

Zgodnie z nowym regulaminem w prokuraturze rejonowej, a także - co stanowi novum - w prokuraturze okręgowej i apelacyjnej prokurator przełożony zarządza pełnienie przez prokuratorów dyżurów po godzinach urzędowania i w dni wolne od pracy (tzw. dyżury zdarzeniowe).

Dotychczasowy podział na komórki organizacyjne wraz ze wskazaniem ich zadań - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, utrzymuje się do dnia określenia nowego podziału na komórki organizacyjne w danej jednostce organizacyjnej prokuratury wraz ze wskazaniem ich zadań - nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie nowego regulaminu prokuratury, tj. do dnia 14 kwietnia 2015 r.

Czytaj także: Zmiany w Regulaminie prokuratorskim

Źródło: Prokuratura Generalna