Projekt rozporządzenia w sprawie uposażenia policjantów

Data publikacji: 14.01.2015

Na stronie internetowej BIP MSW opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażania zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, aktualnie obowiązujący mechanizm corocznego wzrostu uposażenia zasadniczego policjantów (zgodnie z którym uposażenie zasadnicze policjanta wzrasta o 2% po dwóch latach służby i o 1 % za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20% po 20 latach służby, oraz o 0,5% za każdy następny rok służby, powyżej 20 lat - łącznie do wysokości 25% po 30 latach służby) nie jest wystarczająco odczuwalny jako element tzw. awansu poziomego. Nie ma on ponadto charakteru motywacyjnego do pozostawania w służbie jak najdłużej, zwłaszcza powyżej 20-25 lat, gdyż różnica między 20 a 30 rokiem służby, kiedy policjant uzyskuje prawo do tzw. pełnej emerytury, wynosi jedynie 5%. Ponadto wysokość maksymalnego wskaźnika procentowego po 30 latach służby w Policji wynosząca 25% jest znacznie niższa niż w Wojsku Polskim - 35% i Służbie Więziennej - 35%.

W celu wprowadzenia zasady bardziej znaczącego podwyższenia uposażenia zasadniczego zachęcającego do pozostawania w służbie jak najdłużej autorzy projektu proponują podwyższenie uposażenia za wysługę lat, którym objęci byliby funkcjonariusze z wysługą powyżej 20 lat.

Według proponowanych w projekcie rozwiązań uposażenie zasadnicze policjanta wzrasta z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach służby i o 1% za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20% po 20 latach służby oraz o kolejne 2% za każde następne dwa lata służby do wysokości 32% po 32 latach służby - łącznie do wysokości 35% po 35 latach służby.

W jednym przypadku tj. policjantowi, któremu w dniu wejścia w życie rozporządzenia przysługiwał wzrost uposażenia zasadniczego w wysokości 20,5% po ukończeniu 21 lat służby, zachowuje on prawo do dotychczasowej wysokości wzrostu do czasu ukończenia 22 lat służby, pomimo przekroczenia stawki procentowej, o której mowa w § 3 ust. 1.

Dotychczas w § 13 obowiązującego rozporządzenia określono kryteria przyznawania dodatku lotniczego, który przysługuje w określonej wysokości policjantowi posiadającemu licencję uprawniającą do wykonywania czynności lotniczych i pełniącemu służbę w składzie personelu latającego Policji, na podstawie trzystopniowego układu, według którego:

a) pilot-instruktor I klasy otrzymywał 40% kwoty bazowej,

b) pilot niewymieniony w lit. a 32% kwoty bazowej,

c) inny członek personelu latającego niewymieniony w lit. a i b 16% kwoty bazowej.

Jak wskazano, z dotychczasowych doświadczeń wynika, że coraz trudniej jest przyjąć do służby w Policji i utrzymać w służbie personel lotniczy, zwłaszcza wykwalifikowanych pilotów. Tym bardziej, że w Policji nie prowadzi się szkoleń pilotów od podstaw, tylko przyjmuje już personel wykwalifikowany, a proces szkolenia jest kosztowny i długotrwały. Samo wdrożenie w „struktury" Lotnictwa Policji trwa od 3 do 6 miesięcy, a pełne wyszkolenie pilota od podstaw trwa około 5-7 lat i generuje koszty ok. 1,5 min złotych, absorbując przy tym zaangażowanie wielu funkcjonariuszy (instruktorów). Niestety piloci i mechanicy, którzy służą w Policji, a posiadający wysokie kwalifikacje zawodowe, rezygnują często z dalszej służby i zatrudniają się w innych instytucjach lub przedsiębiorstwach oferujących im wyższe wynagrodzenie.

Zwracając uwagę na brak konkurencyjności wynagrodzeń policjantów Lotnictwa Policji w stosunku do żołnierzy Wojska Polskiego, projekt nowelizacji rozporządzenia w aspekcie przyznawania dodatku lotniczego, w głównej mierze wzorowany jest na regulacjach dotyczących żołnierzy zawodowych.

Zmiana przepisów w tym zakresie, ma na celu głównie zagwarantowanie wysokiej jakościowo obsługi lotniczej poprzez stosowną gratyfikację finansową odpowiednią do zajmowanego stanowiska, a przede wszystkim zakresu posiadanych uprawnień i faktycznie realizowanych zadań. Z tego względu przy określaniu wysokości należnego dodatku lotniczego proponuje się aby uwzględniane były następujące kryteria:

  • w odniesieniu do pilotów: wielkość nalotu osobistego, wykonywanie lotów w charakterze dowódcy statku powietrznego i w charakterze instruktora, posiadanie uprawnień i wykonywanie lotów na więcej niż jednym typie statku powietrznego, .
  • w przypadku mechaników: posiadanie uprawnień do obsługi technicznej jednego lub większej liczby typów statków powietrznych, posiadanie uprawnień i wykonywanie lotów w charakterze operatora pokładowych systemów obserwacji lotniczej lub operatora pokładowych urządzeń dźwigowych, wykonywanie lotów w charakterze mechanika pokładowego.

Ponadto zgodnie z § 13 ust. 8 projektowanej zmiany, za wykonywanie bezawaryjnie w danym roku kalendarzowym zadań lotniczych na statkach powietrznych, wprowadza się możliwość przyznania policjantowi wchodzącemu w skład personelu latającego jednorazowego dodatku w wysokości 200% należnego dodatku lotniczego. Biorąc pod uwagę obecne zatrudnienie przewiduje się, że dodatkiem tym będzie objętych 66 osób, tj. 30 pilotów i 36 mechaników na 77 pełniących służbę.

Po znowelizowaniu zasad przyznawania dodatku lotniczego jego wysokość będzie się kształtowała następująco:

  • dodatek dla „pilotów" - 50-120% kwoty bazowej - 761,70-1828,00 zł (średnio ok. 1545 zł), przy obecnym dodatku w wysokości 32% lub 40% - 487,50 zł lub 609,50 zł,
  • dodatek dla „mechaników" - 30-65% kwoty bazowej - 457,00-990,20 zł, (średnio ok. 642 zł), przy obecnym dodatku w wysokości 16% (243,80 zł).

Projekt, który trafił właśnie do uzgodnień międzyresortowych, przewiduje, że nowe regulacje będą stosowane z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Czytaj także: Szefowa MSW: będę walczyć o podwyżki dla funkcjonariuszy od 2016 r.

Pliki do pobrania