Rząd o bezpieczeństwie imprez masowych

Data publikacji: 18.12.2014

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało projekt stanowiska rządu do projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (nr druku sejmowego - 2857).

W projekcie stanowiska rządu rekomenduje się dalsze prace nad komisyjnym projektem ustawy i wnioskuje się o jego weryfikację w zakresie zgłoszonych zastrzeżeń , m.in. wobec:

  • art. 1 pkt 3 lit. a projektu dotyczącego art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy, który przewiduje inny sposób obliczania liczby członków służby porządkowej w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
  • art. 1 pkt 14 lit. a projektu (zmiana art. 29 ust. 3 ustawy) dotyczącego wprowadzenia fakultatywności kwalifikowania imprezy masowej jako imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
  • art. 1 pkt 12 lit. a i b oraz pkt 13 lit. b projektu dotyczący możliwości skrócenia terminu na złożenie przez organizatora wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Ponadto w opinii rządu możliwa jest rezygnacja z gromadzenia i przetwarzania przez organizatora danych identyfikujących osobę poprzez wizerunek twarzy (art. 1 pkt 6 lit. e projektu), jednakże z zastrzeżeniem, że organizator będzie w stanie zapewnić skuteczną identyfikację osób wchodzących na teren stadionu.

Źródło: msw.gov.pl