Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Data publikacji: 10.12.2014

10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Data związana jest z rocznicą podpisania w 1948 r. przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – dokumentu, który stał się źródłem międzynarodowych aktów chroniących prawa człowieka.

Służąc każdego dnia społeczeństwu, czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy jak wiele uregulowań prawnych i działań praktycznych urzeczywistnia naszą formację jako praworządną, służącą i chroniącą społeczeństwo, często z narażeniem życia.

Artykuł 14 ust. 3 ustawy o Policji nie pozostawia wątpliwości kim jest współczesny funkcjonariusz: „Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka”. Zapis ten nie jest tylko podstawą prawną do obowiązku praworządnego działania, ale przesłaniem do propagowania idei praw człowieka w ramach demokratycznie ustanowionego porządku prawnego.

Jesteśmy formacją, która nieustannie cieszy się wielkim zaufaniem społecznym. To nie srebrne radiowozy i zmiana wizerunku mundurowego zapracowały na ten obraz. To my ludzie, którzy na co dzień wybieramy służbę wolną od tortur oraz innych form nieludzkiego lub poniżającego traktowania, nasza empatia. Przez pomoc drugiemu człowiekowi zmieniamy Policję.  Z drugiej strony, szczególnie w tym dniu pamiętajmy o tym, by reagować na najmniejsze przejawy łamania praw człowieka w naszym środowisku. Tu nie ma miejsca na zło.

Jako formacja mamy największe dziedzictwo edukacyjne i instytucjonalne, które przywoływane  jest również w wielu dokumentach międzynarodowych.

W 2004 roku powołani zostali  w Policji pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka. Od tego czasu ochrona praw człowieka przyjęła charakter systemowy działający w oparciu o plany i strategie akceptowane przez kierownictwo Policji. Jest to rozwiązanie unikatowe na skalę co najmniej europejską. Od tej przybliżonej daty odnotować należy zdynamizowanie warstwy projektowej oraz wykonawczej w obszarze systemowej ochrony praw człowieka. Działania mają charakter wielowymiarowy i horyzontalny. Dla przykładu na poziomie centralnym tylko od 2010 roku:

 • zmieniono zasady doboru do Policji i dodatkowo sprawdzana jest u kandydatów potencjalna wrażliwość na drugiego człowieka, postawy i zachowania tolerancyjne, obiektywizm w podejściu do drugiego człowieka,
 • opracowano specjalistyczny i wystandaryzowany materiał do edukacji społecznej Pozycja ofiary w procesie karnym. Zajęcia w oparciu o ten pakiet mogą odbywać się wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba przybliżenia społeczeństwu praw człowieka w kontekście działań Policji,
 • opracowano i wdrożono materiał pomocniczy dla trenerów w szkołach policyjnych Służyć i chronić – wskazówki do procesu kształtowania pożądanych postaw i zachowań w toku szkolenia zawodowego podstawowego,
 • opracowano i wdrożono program lokalnego doskonalenia zawodowego dla kadry kierowniczej w Policji Prawa człowieka w zarządzaniu Policją,
 • wdrożono w całej Policji System Wczesnej Interwencji – model proaktywnego sposobu zapobiegania nieprawidłowościom w Policji we wszystkich wymiarach realizowany przez Pełnomocnika KGP ds. Systemu Wczesnej Interwencji,
 • opracowano pionierski poradnik antydyskryminacyjny dla środowiska zawodowego policjantów Po pierwsze człowiek – Działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji – praktyczny poradnik,
 • powołano Policyjną Platformę Przeciw Nienawiści mającą na celu integrowanie wysiłków społecznych oraz Policji w walce i zapobieganiu przestępstwom z nienawiści. Patronat nad tym działaniem objęła Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • w ramach pilotażu projektu HERP – Horyzontalna Edukacja Retrospektywna w Policji od grudnia br. przez 2 lata odbywają się warsztaty dla kadry kierowniczej w Policji Zrozumieć zło. Zajęcia odbywają się m.in. na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz – Birkenau,
 • powołano Zespół KGP ds. Strategii Równych Szans w Policji w celu niwelowania jakichkolwiek różnic w zatrudnieniu w uwagi na wszelkie cechy i przyczyny,
 • powołano Zespół KGP ds. wykonywania przez Policję wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
 • wdrożono w Policji procedury antymobbingowe oraz antydyskryminacyjne,
 • na bieżąco podpisywane są umowy partnerskie z organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze ochrony praw człowieka,
 • rozwijana jest współpraca z wieloma instytucjami i organizacjami bez wykluczania jakiegokolwiek obszaru.

Jeśli chcesz się podzielić własną opinią lub zasięgnąć porady napisz na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl.

Czytaj więcej.