Prawa człowieka w Policji

Dbanie o przestrzeganie standardów ochrony praw człowieka przez Policję i w Policji stanowi bardzo ważny element działania tej służby.

Sposób, w jaki policjanci postępują wobec ludzi przekłada się bezpośrednio na wizerunek społeczny tej instytucji. Z kolei samo traktowanie funkcjonariuszy i pracowników wewnątrz Policji ma bezpośredni wpływ na kształtowanie klimatu służby czy pracy, a przez to na efektywność wykonywanych zadań.

Zarówno jeden (zewnętrzny) jak i drugi (wewnętrzny) aspekt ochrony praw człowieka w Policji jest bardzo istotny i wymaga systemowego podejścia oraz współpracy różnych podmiotów wewnątrz Policji jak i poza nią.

W jednym jak i drugim zakresie potrzebna jest otwartość Policji na współpracę z licznymi instytucjami i organizacjami rządowymi i pozarządowymi, których działalność może pomóc w utrzymaniu wysokich standardów traktowania człowieka przez człowieka.

Od 2004 roku w Policji działa sieć pełnomocników ds. ochrony praw człowieka.

W chwili obecnej na poziomie centralnym funkcjonuje Pełnomocnik KGP ds. Ochrony Prawa Człowieka, który jednocześnie kieruje Zespołem ds. Ochronny Praw Człowieka w Gabinceie KGP. Natomiast w terenie  swoje zadania wykonują tzw. pełnomocnicy terenowi umiejscowieni na pozimomie KWP/KSP, w Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji BOA, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji oraz 5 szkołach policyjnych.

Głównym zadaniem Pełnomocników jest propagowanie praw człowieka i dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostkach Policji a także bieżące monitorowanie działań policjantów pod kątem respektowania w swoich działaniach godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka oraz proponowanie rozwiązań mających na celu utrzymanie wysokich standardów w tym zakresie.

Wszelkie informacje o naruszeniu praw człowieka przez Policję i w Policji stanowią bardzo istotne źródło wiedzy o obszarach i zjawiskach wymagających podjęcia działań w ramach samodoskonalenia Policji jako instytucji przyjaznej społeczeństwu i zatrudnionym w niej funkcjonariuszom i pracownikom.

Niniejszy serwis poświęcony jest szeroko pojętej problematyce humanizacji działań Policji. Zamieszczone w nim informacje dotyczą spraw z obszaru działalności Pełnomocników ds. Ochrony Praw Człowieka, a także tematów istotnych dla policjantów i pracowników Policji, w kontekście ich praw i obowiązków w zakresie poszanowania praw człowieka podczas wypełniania zadań służbowych i w ramach funkcjonowania w organizacji Policji.

Funkcję Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka w sierpniu 2010 roku Komendant Główny Policji powierzył młodszemu inspektorowi Krzysztofowi Łaszkiewiczowi. W 2013 roku do Pełnomicnika dołączyła Pani Marta Krasuska, która jest jego zastępczynią. 

Zamierzeniem aktualnego Pełnomocnika jest realizowanie swoistego rodzaju polityki kontynuacji działań przy jednoczesnej większej determinacji w przenoszeniu akcentu na praktyczny wymiar ochrony praw i wolności człowieka. Zasadniczą ideą sprzyjającą pracy będzie tworzenie wymiernych mostów porozumienia oraz wypracowywanie praktycznych mechanizmów w kształtowaniu postaw i zachowań tolerancyjnych ze wszelkimi podmiotami mającymi realny wpływ na budowanie i utrwalanie pozytywnych zmian w społeczeństwie.

Z dniem 15 kwietnia 2016 roku Komendant Główny Policji powołał w Gabinecie Komedanata Głównego Policji 2-osobowy Zespół ds. ochrony praw człowieka, w którym zadania z zakresu ochrony praw człowieka, etyki zawodowej oraz realizacji zasad równego traktowania powierzył Pełnomocniowi KGP ds. ochrony praw człowieka oraz Pani Marcie Krasuskiej - głównemu specjaliście ds. ochrony praw człowieka.

 

mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz
Pełnomocnik
Komendanta Głównego Policji
ds. Ochrony Praw Człowieka

 

Młodszy inspektor Krzysztof Łaszkiewicz jest funkcjonariuszem Policji od 1992 roku. Był wieloletnim nauczycielem policyjnym w Szkole Policji w Słupsku. W latach 2006–2009 pełnił funkcję Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji. Od sierpnia 2010 roku objął funkcję Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył studia magisterskie na kierunku prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest absolwentem studiów pedagogicznych oraz studiów zakresu zarządzania jednostkami budżetowymi. Przeszedł liczne szkolenia krajowe i zagraniczne z zakresu działań Policji. Autor licznych publikacji obrazujących różne aspekty funkcjonowania Policji.

Marta Krasuska jest głównym specjslistą ds. ochrony praw człowieka w Komendzie Głównej Policji. Jest absolwentką Uniwersystu Warszawskiego na kierunku stosunki międzynarodowe oraz studiów podyplomowych na Polskiej Akademii Nauk oraz Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie. Ukończyła liczne kursy krajowe oraz zagraniczne w obszarze protokołu dyplomatycznego oraz ochrony praw człowieka. W Zespole ds. ochrony praw człowieka odpowiedzialna jest za tematykę etyki zawodowej i równego traktowania, prewencję zachowań o znamionach tortur oraz zagadnienia praw osób z niepełnosprawnościami.