Przetwarzanie informacji przez Policję

Data publikacji: 20.11.2014

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie przetwarzania informacji przez Policję.

Rozporządzenie określa:

1) tryb gromadzenia oraz sposoby przetwarzania w zbiorach danych informacji, w tym danych osobowych, o:

a) osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego,

b) nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego,

c) osobach i zwłokach ludzkich o nieustalonej tożsamości lub osobach usiłujących ukryć swoją tożsamość,

d) osobach stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24),

e) osobach poszukiwanych ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości,

f) osobach zaginionych;

2) tryb gromadzenia oraz sposoby przetwarzania w zbiorach danych informacji, w tym danych osobowych uzyskanych lub przetwarzanych przez organy innych państw lub przez Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnych – INTERPOL;

3) tryb gromadzenia i sposoby przetwarzania w zbiorach danych informacji, w tym danych osobowych, określonych w pkt 1 przekazywanych organom innych państw lub Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnych – INTERPOL w celu zapobiegania przestępczości i jej zwalczania;

4) rodzaje służb policyjnych uprawnionych do korzystania ze zbiorów danych prowadzonych przez Policję lub zbiorów danych udostępnionych Policji;

5) wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych;

6) sposób oceny danych pod kątem ich przydatności w prowadzonych sprawach.

Pliki do pobrania