Wyniki testu ze znajomości ustawy o ochronie danych osobowych

Data publikacji: 05.02.2014

16 stycznia br. przygotowaliśmy dla naszych czytelników materiał zawierający podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych z testem sprawdzającym znajomość obowiązujących przepisów. Dziś publikujemy wyniki.

Nasz test rozwiązało 149 osób. Najlepszy wynik - 13 punktów zdobyła jedna osoba w czasie 3 m35 s.

Pozostałe wyniki: 

 • 13 pkt. – 1 osoba
 • 12 pkt.  – 8 osób
 • 11 pkt.  – 16 osób
 • 10 pkt. - 26 osób
 • 9 pkt. – 34 osoby
 • 8 pkt. – 25 osób
 • 7 pkt. – 21 osób
 • 6 pkt. – 11 osób
 • 5 pkt. – 4 osoby
 • 4 pkt. – 3 osoby

Zobacz więcej: Podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych (z testem)

 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI TESTU

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, prawo do ochrony danych osobowych:
 1. ma każda pełnoletnia osoba
 2. mają tylko obywatele polscy
 3. ma każdy

 

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych:
 1. zawsze może mieć miejsce
 2. nigdy nie może mieć miejsca
 3. może mieć miejsce m.in. ze względu na dobro publiczne

 

 1. Daną wrażliwą nie może być:
 1. informacja o stanie zdrowia
 2. numer PESEL
 3. informacja o przynależności związkowej

 

 1. Administratorem danych w Komendzie Głównej Policji  jest:
 1. w KGP nie ma administratora danych, gdyż nie jest wymagany
 2. Komendant Główny Policji
 3. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 

 1. Czy Policja może odmówić uczestnikom wypadków komunikacyjnych udostępnienia informacji o danych osobowych innych uczestników tych wypadków?
 1. tak, ale tylko w niektórych sytuacjach
 2. nie, gdyż z przepisów prawa wynika uprawnienie poszkodowanego do otrzymania danych osobowych sprawcy wypadku
 3. zawsze może odmówić

 

 1. Czy komisariat Policji, powołując się na ustawę o ochronie danych osobowych, może odmówić udzielenia informacji o imieniu i nazwisku, stopniu służbowym oraz miejscu zatrudnienia funkcjonariusza Policji, który nałożył mandat karny na osobę wnioskującą?
 1. nie, gdyż dane osobowe policjanta w takim zakresie, w jakim wiążą się z wykonywaniem przez niego czynności służbowych nie podlegają ochronie wynikającej z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 2. nie, gdyż dane osobowe policjanta w takim zakresie, w jakim wiążą się z wykonywaniem przez niego czynności służbowych nie podlegają ochronie wynikającej z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
 3. tak, jeśli uzyska zgodę swojego przełożonego

 

 1. Czy publikowanie w mediach wizerunku pijanych kierowców i podawanie ich nazwisk do publicznej wiadomości jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych?
 1. tak, jeśli odbywa się na podstawie szczególnych wobec ustawy o ochronie danych osobowych przepisów prawa
 2. nie
 3. tak, jeśli jest zgoda na publikację wizerunku Generalnego Inspektora Ochony Danych Osobowych

 

 1. Czy na wniosek osoby, która uważa, że jej dane osobowe zostały bezprawnie opublikowane w gazecie, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może nakazać ich usunięcie?
 1. tak, określa to Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe
 2. nie, gdyż przepisów ustawy o ochronie danych osobowych nie stosuje się do publikowania danych osobowych w prasie
 3. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może nakazać wydawcy ich usunięcie

 

 1. Postępowanie przed GIODO jest prowadzone w trybie procedury:
 1. cywilnej
 2. karnej
 3. administracyjnej

 

 1. Czy administratorem bezpieczeństwa informacji może być inny podmiot niż osoba fizyczna?
 1. tak
 2. tak, ale tylko w szczególnych przypadkach
 3. nie

 

 1. Czy administrator danych może kontrolować podmiot, któremu powierzył przetwarzanie danych osobowych?
 1. tak
 2. tak, ale tylko w szczególnych przypadkach
 3. nie

 

 1. Kogo należy poinformować w razie wystąpienia incydentu związanego z naruszeniem zasad ochrony danych osobowych?
 1. administratora danych
 2. administratora bezpieczeństwa informacji
 3. wszystkie odpowiedzi są poprawne

 

 1. Czy za nieuprawnione udostępnienie danych osobowych odpowiedzialność ponosi administrator danych, czy osoba, która faktycznie do tego dopuściła?
 1. tylko osoba, która się tego dopuściła
 2. odpowiedzialność ponosi zarówno administrator, jaki i osoba, która się tego dopuściła
 3. odpowiedzialność ponosi administrator danych, gdyż to jego ustawa o ochronie danych osobowych zobowiązuje do właściwego zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych

 

 1. Czy GIODO jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnej w sprawach związanych z naruszeniem dóbr osobistych?
 1. nie, bowiem GIODO nie jest organem właściwym do stwierdzenia naruszenia dóbr osobistych
 2. tak
 3. tak, ale tylko w szczególnych przypadkach