Informacja z narady rocznej kadry kierowniczej Policji

Data publikacji: 27.01.2014

17 stycznia 2014 roku w Warszawie odbyła się narada roczna kadry kierowniczej Policji. W naradzie uczestniczyli minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz, zastępcy Prokuratora Generalnego Marzena Kowalska i Marek Jamrogowicz, prof. Brunon Hołyst, kierownictwo Komendy Głównej Policji, Komendanci Wojewódzcy Policji, Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji, Komendanci Szkół Policji, Dyrektorzy Biur KGP, Pełnomocnicy KGP i przedstawiciele związków zawodowych działających w Policji. Naradę prowadził Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński.

Komendant Główny Policji przypomniał, że aktualne są ustalone wcześniej priorytety, które jego zdaniem zostały właściwie określone. Poinformował, że w myśl dokonanej we wrześniu 2013 roku oceny instytucji publicznych Policję oceniło pozytywnie 66 % respondentów (na równi z Prezydentem RP i Wojskiem Polskim). Nakreślił zamierzenia Policji w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych, a także scharakteryzował współpracę międzynarodową, debaty społeczne i program KGP „Profilaktyka a Ty”. Odnosząc się do budżetu Policji na lata 2013 i 2014, nadinsp. Marek Działoszyński zauważył, że płace i pochodne są realizowane w 100 %. Potrzeby w zakresie wydatków rzeczowych są zawsze wyższe od otrzymywanych środków. Powstaje też pytanie, jak otrzymać zwiększone środki na sprzęt transportowy. Jeśli chodzi o stan kadrowy Policji, w 2013 roku przyjęto 5787 osób, tzn. ponad zakładany limit. W roku 2014 przewiduje się przyjęcie do służby 4850 osób. Jeśli tak się stanie, wakat Policji spadnie poniżej 4 %. Na koniec roku 2013 w Policji było ok. 4.600 wakatów (na koniec 2012 – 5.900). Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2013 roku wyniósł 97697. Wzrasta liczba szkoleń. Priorytety szkoleniowe na rok 2014 obejmują kursy specjalistyczne z zakresu ruchu drogowego i zwalczania przestępczości gospodarczej. Planuje się też udoskonalenie systemu szkoleń specjalistycznych służby kryminalnej, w szczególności przy wykorzystaniu bazy szkoleniowo – dydaktycznej Szkoły Policji w Pile. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zamierzenia na rok 2014 zakładają uzupełnienie wakatów w komórkach organizacyjnych służby ruchu drogowego.  

Po wystąpieniu I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego, który podsumował działania służby prewencyjnej w 2013 roku i nakreślił priorytetowe przedsięwzięcia w roku 2014, głos zabrał Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Jamrogowicz. Zauważył, że Policja jest największym kooperantem prokuratury, stąd waga dobrej współpracy jest bardzo istotna, przy czym doświadczenia w zakresie tej współpracy są dobre, a nawet bardzo dobre. Odniósł się do wydawania opinii przez laboratoria kryminalistyczne, podnosząc, że możliwości w tym względzie są nieproporcjonalnie małe w stosunku do potrzeb prokuratur. Długotrwałość oczekiwania na opinie wpływa na przewlekłość prowadzenia postępowań przygotowawczych. M. Jamrogowicz z zadowoleniem przyjął informację o zwiększeniu liczby szkoleń w zakresie przestępstw ekonomicznych. Poinformował również o wprowadzanym w prokuraturze systemie digitalizacji akt.

Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz w obszernym wystąpieniu podziękowała za to, co funkcjonariusze i pracownicy robią na rzecz bezpieczeństwa obywateli i praw człowieka. Jej zdaniem można dostrzec w Policji pozytywne zmiany, szybsze nawet niż w prokuraturze. Podkreśliła, że jest także rzecznikiem policjantów, a tam, gdzie istnieje konkretny problem, można znaleźć pomoc i istnieje zespół, który zajmuje się służbami mundurowymi. Zauważyła, że policjant ma czasem problem ze znalezieniem pomocy przy narastającym stresie i trzeba sobie zdać sprawę, w jak trudnych warunkach działają często funkcjonariusze. Odniosła się do kwestii izb wytrzeźwień, zauważając, że na Policję i często lekarzy przerzucono ciężary nie do udźwignięcia, do czego doprowadziło państwo poprzez zaniechania legislacyjne. Duża jest liczba przypadków śmierci osób nietrzeźwych w jednostkach Policji, tymczasem nie może być tak, by winą za powstałe zaniedbania obciążać wyłącznie funkcjonariuszy. Zdaniem prof. Ireny Lipowicz ważne byłoby w tej sprawie stanowisko związków zawodowych działających w Policji. Problemem są zjawiska ksenofobii i rasizmu. Nawet gdy policjanci się napracują, postępowania dotyczące tych zjawisk są często umarzane. Wpływa to negatywnie na wizerunek Polski na arenie międzynarodowej, gdyż jesteśmy postrzegani jako państwo „miękkie”. W kwestii wideorejestracji RPO uważa, że służy ona również ochronie funkcjonariuszy. Policjant powinien mieć poczucie bezpieczeństwa przy stosowaniu prawa.

W dyskusji po wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler podkreślił, że temat rasizmu i ksenofobii jest przedmiotem głębokiego zainteresowania Policji, stanowiąc jeden z jej priorytetów. Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz podziękował przedstawicielom prokuratury i Rzecznikowi Praw Obywatelskich, zauważając, że państwo działa sprawnie, gdy stanowi zespół instytucji. Narada z grudnia 2013 roku dowiodła, że rozmiar zjawiska, na które składają się rasizm, ksenofobia i przestępczość okołostadionowa, zaskoczył jej uczestników. Bardzo istotny jest system wymiany informacji o osobach i zdarzeniach. Nie da się osiągnąć wymiernych efektów bez pomocy prokuratury. Wiceprzewodniczący ZG NSZZP Tomasz Krzemieński odniósł się do kwestii izb wytrzeźwień, stwierdzając, że NSZZP na pewno zajmie w tej sprawie stanowisko, gdyż zawsze broni policjantów niesłusznie narażanych na odpowiedzialność dyscyplinarną, a nawet karną. Zauważył, że w obszarze zainteresowania NSZZP są obecnie niekorzystne dla funkcjonariuszy zmiany ustawowe (m.in. w zakresie zwolnień lekarskich), zapytując, czy RPO również przygląda się tej sprawie. Zaproponował spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z przedstawicielami Zarządu Głównego NSZZP.  Prof. Irena Lipowicz zauważyła, że co do rasizmu i ksenofobii najcięższa praca Policji nie wystarczy, jeśli zawiodły inne organy państwa. Czasem ważne jest danie dobrego przykładu. Podziękowała za ofertę współpracy i spotkania ze strony NSZZP, stwierdzając, że spotkanie na pewno jest możliwe.

W dalszej części narady Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Mirosław Schossler przedstawił prezentację dotyczącą działań służby kryminalnej w 2013 roku i jej priorytetów na rok 2014. Potwierdził, że zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Policji SP w Pile będzie obecnie jak niegdyś szkołą służby kryminalnej. Omówił też działalność zorganizowanych grup przestępczych wywodzących się ze środowisk pseudokibiców. Odnosząc się do tej prezentacji, Komendant Główny Policji zauważył, że przypadki zgwałceń i rozbojów należy traktować podobnie jak zabójstwa. Podkreślił, że każdy, kto zostanie przyłapany na „ręcznej regulacji” statystyki, straci stanowisko.

Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz w pełni poparł Komendanta Głównego Policji w kwestii statystyki, którą należy „odczarować”. To nie statystyka decyduje o poziomie zaufania społecznego. Stwierdził, że priorytety KGP są zbieżne z tym, co MSW uważa za ważne. Odniósł się do sprawy doskonalenia działań pododdziałów zwartych oraz alarmów bombowych i „kaskadowych”, zauważając, że konieczne jest stworzenie realnych procedur szacowania ryzyka. Przypomniał, że niedługo wejdzie w życie nowelizacja ustawy o Policji, stwarzając całkowicie nową sytuację dla CBŚ. Podkreślił, że zwalczanie zorganizowanej przestępczości natury ekonomicznej powinno być sprawne i efektywne. Pozytywnie ocenił wykorzystanie „bez mała 100 % środków” na standaryzację komend Policji. Podziękował policjantom za rok 2013, który jego zdaniem był pod wieloma względami ciężki i przyniósł sporo zmian.

W dyskusji po wystąpieniu ministra głos zabrali przedstawiciele związków zawodowych. Na zapytanie Jerzego Szweda minister Sienkiewicz zapewnił o utrzymaniu dodatku dla pracowników Policji i pracach w kierunku wliczenia go do uposażenia. Wiceprzewodniczący ZG NSZZ P Tomasz Krzemieński zapytał, na ile realne jest wprowadzenie w 2014 zmienionych zasad naliczania dodatku za wysługę lat. W odpowiedzi Minister Spraw Wewnętrznych stwierdził, że za wcześnie na deklaracje w tej sprawie, gdyż trwają wyliczenia. Zdaniem ministra zmiana w tym zakresie może być trudna w budżecie roku 2014. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu poruszył problem dofinansowania do kwater w przypadku delegowania z urzędu. 

W dalszej części narady Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś podsumował działania służb logistycznych w roku 2013 i scharakteryzował budżet Policji w roku 2014, który realnie (w projekcie) jest mniejszy od planu ubiegłorocznego o kwotę 50 milionów złotych. Zauważył, że priorytetem na rok 2014 jest m.in. kontynuacja programu standaryzacji oraz zakupy umundurowania. W celu utrzymania floty samochodów osobowych i nieoznakowanych na optymalnym poziomie 12 tys. sztuk, w latach 2014 – 2017 na ich systematyczną wymianę przewidywane jest przyznanie z budżetu Policji kwoty 260 milionów złotych.

W programie narady przewidziano także omówienie najważniejszych spraw dotyczących współpracy związków zawodowych działających w Policji ze stroną służbową. Głos zabrał m.in. Wiceprzewodniczący ZG NSZZP Tomasz Krzemieński, który w imieniu Przewodniczącego ZG i Prezydium ZG NSZZP podziękował Komendantowi Głównemu Policji za współpracę w roku 2013. Podkreślił, że współpracę tę uwieńczyło podpisanie porozumienia w dniu 6 grudnia 2013 roku, które m.in. określa zasady podziału środków finansowych, co powinno dobrze służyć obu stronom. Poinformował obecnych o rozmowach MSW – FZZSM i aktualnym wówczas stanie prac nad ustawą ws. L-4 funkcjonariuszy i żołnierzy. Komendant Główny Policji podkreślił, że wola dobrej współpracy ze związkami zawodowymi z jego strony była, jest i będzie. Zdaniem nadinsp. Marka Działoszyńskiego na zewnątrz powinniśmy wychodzić z gotowymi propozycjami po uprzedniej wewnętrznej dyskusji. Komendant Główny Policji podziękował za miniony rok, stwierdzając, że uwagi związków zawodowych zawsze były cenne. Odniósł się też do kwestii zmian w zakresie dodatku stażowego, zauważając, że według niego możliwe jest ich wejście w życie jeszcze w roku 2014, gdyż nie powodują konieczności zwiększenia budżetu Policji. Wkrótce potem nadinsp. Marek Działoszyński zakończył naradę, informując dodatkowo, że 21 lutego rozpocznie się wypłata tzw. 13-ek dla funkcjonariuszy i pracowników Policji.

Źródło: nszzp.pl