Odprawa kadry kierowniczej Policji

Data publikacji: 17.01.2014

W Warszawie trwa narada podsumowująca roczną pracę polskiej Policji. Komendant Główny Policji podkreślił, że założenia na rok 2013 zostały zrealizowane - świadczą o tym wysokie społeczne oceny pracy policjantów oraz spadająca dynamika przestępczości. Podczas pierwszego dnia narady omówiono też priorytetowe przedsięwzięcia na rok 2014.

W naradzie uczestniczyli Komendant Główny Policji oraz jego zastępcy, komendanci wojewódzcy Policji, komendanci szkół Policji, dyrektorzy biur KGP oraz przedstawiciele związków zawodowych. Gośćmi byli minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego Marek Jamrogowicz, Zastępca Prokuratora Generalnego Marzena Kowalska oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz.

Naradę roczną kadry kierowniczej rozpoczął Komendant Główny Policji, który ocenił efektywność działań Policji w 2013 roku oraz przedstawił priorytetowe przedsięwzięcia, jakie stoją przed nią w 2014 roku.
Szef Policji podkreślił, że założenia na rok 2013 zostały zrealizowane, a świadczą o tym wysokie społeczne oceny pracy policjantów oraz spadająca dynamika przestępczości – zdecydowanie spadła liczba przestępstw kryminalnych, było ich o 70 tys. mniej niż w roku 2012. Rok 2013 to także m.in. zwiększenie liczby patroli na drogach - co dziesiąty policjant pełni słuzbę w ruchu drogowym; inwestycje i remonty w ramach programu standaryzacji komend i komisariatów - rostrzygnięto 333 przetargi na ponad 337 mln złotych; zmiany w zarządzaniu informacją w Policji - wdrożono m.in. System Wspomagania Dowodzenia, System Wspomagania Obsługi Policji, System Informacyjny Schengen SIS II, Centrum Poszukiwań Zaginionych, czy Child Alert.

Określając zadania na 2014 rok, komendant główny wymienił m.in. wyłączenie Centralnego Biura Śledczego  ze struktur KGP oraz konsekwentne realizowanie  priorytetów, które obowiązują do końca 2015 roku: przede wszystkim zbliżanie Policji do obywateli, wdrażanie algorytmu postępowania w sprawach przemocowych, walkę z przestępczością chuligańską.  

Następnie zastępcy szefa Policji podsumowali działania podległych sobie pionów oraz omówili priorytetowe przedsięwzięcia na 2014 r.: nadinsp Krzysztof Gajewski – służby prewencyjnej, nadisnp. Mirosław Schossler – służby kryminalnej, nadinsp. Wojciech Olbryś – służby logistycznej. 

Podczas odprawy omówiono także najważniejsze sprawy dotyczące współpracy związków zawodowych działających w Policji ze stroną służbową, kalendarz najważniejszych wydarzeń w Policji w 2014 roku, a także sprawy bieżące.