Postępowania kwalifikacyjne na wybrane stanowiska służbowe

Komendant Główny Policji z dniem 1 sierpnia 2014 r. wprowadza Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, który zastąpi dotychczas obowiązujący.

Najistotniejsze zmiany dotyczą:

  • przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko kierownika sekcji,
  • powoływania do składu komisji przeprowadzającej postępowanie kwalifikacyjne przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego organizacji związkowej działającej
    w jednostce organizacyjnej Policji, będącej siedzibą zarządzającego postępowanie kwalifikacyjne,
  • testu wiedzy, z którego kandydat otrzymywał będzie punkty wliczane do ogólnej sumy punktów możliwych do uzyskania w trakcie przeprowadzanego postępowania,
  • punktacji czwartego obszaru arkusza indywidualnej oceny kandydata – doświadczenie zawodowe,
  • wydłużenia do 24 m-cy okresu, przez który kandydat umieszczany będzie na Liście rezerwy kadrowej (ukończył postępowanie kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym).

Wystandaryzowane narzędzie stosowane w postępowaniach kwalifikacyjnych, ułatwia wybór na wakujące stanowiska służbowe w Policji kandydatów posiadających doświadczenie, wiedzę zawodową, umiejętności kierownicze oraz predyspozycje osobowościowe przydatne na tych stanowiskach. Profesjonalizacja doboru kadry na wyższe stanowiska służbowe w Policji, sprzyja poprawie atmosfery w służbie oraz jakości wykonywanych zadań.

 

Ogłoszenia o postępowaniach kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe

UWAGA!

Od dnia 1 sierpnia 2014 roku procedury postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji odbywać się będą według nowych zasad zawartych w Ogólnym trybie i zasadach przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, zatwierdzonym i wprowadzonym do stosowania przez Komendanta Głównego Policji.