Adaptacja zawodowa policjantów – etap delegowania do czasowego pełnienia służby w Oddziale Prewencji Policji albo w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji

Data publikacji: 06.12.2010

W związku z koniecznością właściwego przygotowania Policji do planowanych imprez masowych kierownictwo Policji dostrzega potrzebę doskonalenia praktycznych umiejętności służbowych policjantów w zakresie specyfiki pełnienia służby w oddziale prewencji Policji i samodzielnym pododdziale prewencji Policji.

Dlatego też nowo przyjęci policjanci, w ramach jednego z etapów adaptacji zawodowej w służbie przygotowawczej, po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego są delegowani do czasowego pełnienia służby w oddziale prewencji Policji, albo w samodzielnym pododdziale prewencji Policji.

Czas delegowania wynosi 53 dni. W tym okresie każdy policjant musi odbyć 37 ośmiogodzinnych służb, polegających m.in. na wykonywaniu przy współdziałaniu z technicznymi środkami wsparcia zadań związanych z:

  • Prowadzeniem akcji i operacji policyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
  • Ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas pobytu przedstawicieli państw obcych.
  • Ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas legalnych zgromadzeń publicznych oraz w czasie imprez masowych i protestów społecznych.
  • Udziałem w przywracaniu porządku publicznego w przypadkach zbiorowego naruszenia prawa.
  • Pełnieniem służby patrolowej i podejmowaniem interwencji służbowych.
  • Pełnieniem służby ochronnej.