Praktyczny przewodnik dla służb policyjnych dla przeciwdziałania dyskryminacji społeczności romskiej

Data publikacji: 18.05.2016

Informator dotyczy wzajemnych relacji między policją a społecznościami romskimi. Został on opracowany na podstawie doświadczeń projektu realizowanego przez służby policyjne kilku krajów Europy: Hiszpanii, Portugalii, Rumunii i Włoch, a wiec krajów, w których Romowie stanowią znaczny odsetek. Należy jednak zwrócić uwagę, że sytuacja Romów w tych krajach znacząco różni się od sytuacji Romów mieszkających w Polsce, a i grupy romskie różnią się od siebie w istotny sposób nie tylko sytuacją ekonomiczną, poziomem wykształcenia, ale przede wszystkim poziomem integracji społecznej oraz stopniem przywiązania do wartości, uznawanych za „tradycyjne romskie”.

Niniejszym zwracamy uwagę, że nie wszystkie prezentowane tu rozwiązania przystają do polskiej rzeczywistości - głównie ze względu na wspomniane wyżej odmienności w grupach romskich – a nie ze względu na odmienności w służbach policyjnych naszych krajów. Niech za przykład tych różnic służy stosunek do pracy Romów w policji – na Węgrzech istnieje organizacja zrzeszająca policjantów pochodzenia romskiego, w Polsce służba w policji wciąż jeszcze wyklucza Roma z jego społeczności. Wspólnym pozostaje jednak fakt, że Romowie