Prawa człowieka: Podręczniki szkoleniowe dla funkcjonariuszy Policji oraz osób prowadzących szkolenia dla Policji

Data publikacji: 16.05.2016

Szkolenie służb policji stanowi pierwszy  i najważniejszy krok na drodze do ukształtowania skuteczniejszych i bardziej  profesjonalnych działań policyjnych w przyszłości. Szkolenia z zakresu praw człowieka pomagają uczestnikom aktywnie działać na rzecz poszanowania i ochrony praw podstawowych. Pozwalają one zapewnić,  by użycie siły odbywało się zgodnie z zasadami legalności, konieczności i proporcjonalności, czyli zasadami  stanowiącymi podstawy rozwoju sprawiedliwego społeczeństwa. Szkolenie takie pozwoli zatem funkcjonariuszom policji pełnić rolę, jaką przewidziano dla nich w planie działania Unii Europejskiej w obszarze sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa.

 

W związku z pracami nad wdrożeniem Strategii działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zleciło tłumaczenie na język polski dwóch pozycji:

·         wydanej przez Radę Europy w 2013 r. publikacji European Convention Handbook for Police. A handbook for police officers and other law enforcement officials, która poza standardami działań Policji wynikającymi z treści Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzecznictwa Trybunału, zawiera standardy CPT dotyczące zachowań funkcjonariuszy oraz Europejski Kodeks Etyki Zawodowej Policji.

·         wydanego w grudniu 2013 r. przez Agencję Praw Podstawowych UE podręcznika trenerskiego pn. Fundamental rights - based police training. A manual for Police trainers.