Równe traktowanie w Policji

Data publikacji: 10.04.2013

Zasada równego traktowania jest jedną z fundamentalnych idei kształtujących w ludziach poczucie godności i obiektywnego traktowania bez względu na jakiekolwiek cechy. Warto jest jednak wzajemnie wymieniać się wiedzą, która będzie stale urealniała tę zasadę.

 

Szanowni Państwo,

Decyzją nr 328 z dnia 22 października 2012 roku   Komendant Główny Policji uchylił decyzję w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn w Policji. Między innymi ta przesłanka spowodowała potrzebę uzupełnienia zadań Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka o działania związane z przyjętą przez Polskę Dyrektywą 2002/73/WE z dnia 23 września 2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia, awansu zawodowego oraz warunków pracy oraz Konwencji ONZ ds. Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) i innych aktów prawnych.

Mając na uwadze tę kwestię, jako Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka zwróciłem się do jednostek terenowych Policji z prośbą o przesłanie wszelkich uwag i spostrzeżeń, które mogłyby wpłynąć na bardziej efektywną realizację zasady równego traktowania bez względu na płeć. Informacje z jednostek terenowych Policji powinny być uzupełnione o indywidualne sugestie i przemyślenia policjantów i policjantek oraz pracowników i pracownic cywilnych Policji, tak by można było stworzyć kompletny raport środowiskowy dla kierownictwa Policji.

W związku z powyższym  zwracam się z uprzejmą prośbą o przesyłanie na adres e – mail: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl, wszelkich informacji dotyczących kwestii systemowych w obszarze prawnym i społecznym, które w chwili obecnej mogą lub zakłócają realizację zasady równego traktowania w naszej formacji.

Indywidualne przypadki podejrzenia o nierówne traktowanie z uwagi na płeć, można również zgłaszać osobiście w gabinecie Pełnomocnika KGP ds. Ochrony Praw Człowieka przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie lub przesyłać na podany adres e – mail, wraz z opisem sytuacji wskazującej na nierówne traktowanie. Informacje anonimowe nie będą rozpatrywane z uwagi na brak możliwości zbadania sprawy w sposób dogłębny i obiektywny.

Gorąco zachęcam do pomocy w pozyskiwaniu informacji w tym obszarze, a tym samym dalszego krzewienia idei solidarności i partnerstwa w służbie oraz walki ze stereotypami na temat płci.

Z wyrazami szacunku,

młodszy inspektor Krzysztof Łaszkiewicz

Pełnomocnik KGP ds. Ochrony Praw Człowieka