Polska przyjęła Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021

Data publikacji: 31.12.2018

Wraz z przyjęciem 22 października br. przez Radę Ministrów Krajowego Planu Działania, Polska dołączyła do grona blisko 80 państw, które dysponują planami działania na rzecz realizacji postanowień rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ 1325 i jej pochodnych.

Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021 został opracowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Wyznacza on ramy koncepcyjne dla realizacji przez Polskę postanowień ośmiu rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczących kobiet, pokoju i bezpieczeństwa. Główne postulaty przedstawione w planie to potrzeba zwiększenia udziału kobiet w procesach pokojowych, w misjach i operacjach pokojowych, konieczność wzmocnienia ich roli w procesach decyzyjnych związanych z zapewnieniem pokoju, jak również potrzeba ochrony i wsparcia kobiet i dzieci podczas konfliktów zbrojnych oraz w środowisku pokonfliktowym.

Plan Działania wyznacza cztery główne cele. Pierwszym jest znaczący udział kobiet w działaniach na rzecz zapobiegania konfliktom oraz utrzymywania pokoju. Drugim celem jest wdrażanie Agendy kobiet, pokoju i bezpieczeństwa w ramach polskiej pomocy humanitarnej oraz pomocy rozwojowej. Kolejne dwa cele to ochrona i wsparcie ofiar przemocy ze względu na płeć oraz przemocy seksualnej w konfliktach zbrojnych, jak również promocja i rozwój Agendy kobiet, pokoju i bezpieczeństwa w Polsce oraz w ramach współpracy międzynarodowej.

Realizacja celów Krajowego Planu Działania będzie przebiegała w 18 obszarach, które dotyczą m.in. udziału kobiet w misjach i operacjach zagranicznych, kobiet w służbach mundurowych i w służbie zagranicznej, wsparcia ofiar przemocy seksualnej w konfliktach zbrojnych, szkoleń nt. Agendy kobiet, pokoju i bezpieczeństwa oraz działań zakładających angażowanie polskich naukowców i studentów.

Projekt Krajowego Planu Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dotyczącej kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018-2021 został poddany konsultacjom społecznym. Realizacja wymienionych w dokumencie działań będzie finansowana z budżetów poszczególnych zaangażowanych w nią resortów.

Agenda kobiet, pokoju i bezpieczeństwa plasuje się na pograniczu następujących dziedzin: zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, ochrony praw człowieka, współpracy rozwojowej oraz polityk z zakresu równego traktowania. Pierwsze plany działania w zakresie jej implementacji zostały przyjęte już w 2005 i 2006 roku przez Danię, Norwegię, Szwecję i Wielką Brytanię.
 


Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Agenda do pobrania:

 

 

Pliki do pobrania