Dobór do XXXVII zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji

Data publikacji: 10.04.2024

Uprzejmie informuję, że Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP przystępuje do czynności związanych z przeprowadzeniem doboru policjantów do składu osobowego XXXVII zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji (JSPP), pełniącej służbę w ramach Misji Unii Europejskiej w zakresie praworządności w Kosowie (EULEX). Planowany termin delegowania funkcjonariuszy to grudzień 2024 roku.

Dobór policjantów do składu osobowego XXXVII zmiany JSPP zostanie przeprowadzony w dwóch odrębnych postępowaniach:

 • dla kandydatów na stanowisko dowódcy lub zastępcy dowódcy Jednostki,
 • dla kandydatów na pozostałe stanowiska.

Zgodnie z decyzją Kierownictwa Komendy Głównej Policji z doboru do składu XXXVII zmiany JSPP wyłączeni zostali policjanci, którzy byli delegowani do Kosowa w ramach XXXIV i XXXV zmiany.

Komendant Główny Policji, w oparciu o rekomendację zespołu powołanego w celu przeprowadzenia oceny predyspozycji kandydatów do służby w kontyngentach policyjnych, podejmie decyzję o zakwalifikowaniu poszczególnych policjantów do składu osobowego Jednostki.

Kandydaci na stanowisko dowódcy lub zastępcy dowódcy XXXVII zmiany JSPP muszą spełniać następujące kryteria obowiązkowe/posiadać:

 • stopień służbowy oficera Policji,
 • minimum 10 lat ciągłej służby w Policji na dzień składania raportu,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum „B1” (skala CEFR),
 • doświadczenie w służbie poza granicami państwa w ramach kontyngentów policyjnych,
 • minimum od dwóch lat prawo jazdy kat. B,
 • bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby poza granicami państwa,
 • uregulowaną sytuację rodzinną.

Ponadto wskazane jest, aby kandydaci spełniali kryterium dodatkowe w postaci doświadczenia w pełnieniu służby na stanowisku kierowniczym/dowódczym w służbie prewencyjnej lub kontrterrorystycznej.

Pozostali policjanci zgłaszający swoją kandydaturę do służby w ramach XXXVII zmiany Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie, muszą spełniać niżej wymienione kryteria obowiązkowe/posiadać:    

 • minimum 5 lat ciągłej służby w Policji na dzień składania raportu,
 • ukończone 25 lat życia na dzień składania raportu,
 • minimum od dwóch lat prawo jazdy kat. B,
 • bardzo dobry stan zdrowia oraz predyspozycje psychologiczne do służby poza granicami państwa,
 • uregulowaną sytuację rodzinną,
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum „B1” (skala CEFR), dotyczy wyłącznie: oficerów Policji i policjantów ubiegających się o wybrane stanowiska w plutonie logistycznym lub o stanowiska dowódcze inne niż stanowisko dowódcy lub zastępcy dowódcy Jednostki, o czym należy poinformować w raporcie.

Uwzględniając specyfikę zadań realizowanych przez Jednostkę Specjalną Polskiej Policji w Kosowie, duży wpływ na samo zakwalifikowanie się do składu osobowego będzie miało spełnianie przez kandydata poniższych kryteriów dodatkowych:

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym – poziom „A2” (skala CEFR) lub wyższym,
 • znajomość innego języka obcego (w szczególności serbskiego, chorwackiego lub albańskiego),
 • pełnienie służby przy wykonywaniu zadań patrolowo-interwencyjnych, konwojowo-ochronnych lub w zakresie fizycznego zwalczania terroru,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii C,
 • posiadanie uprawnień lub wykształcenia z zakresu:
 • ratownictwa medycznego lub kwalifikowanej pierwszej pomocy,
 • mechaniki samochodowej,
 • rusznikarstwa,
 • elektryki/informatyki,
 • edycji zdjęć i filmów,
 • prowadzenia strzelań policyjnych,
 • prowadzenia magazynu uzbrojenia,
 • prowadzenia postępowań dyscyplinarnych i/lub powypadkowych.

Każde z postępowań będzie przebiegało w dwóch etapach:

ETAP I (dotyczy wszystkich kandydatów)

Wszyscy kandydaci do służby w JSPP mają obowiązek złożyć raport skierowany do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Raport składa się z zachowaniem drogi służbowej, podlega on zaopiniowaniu przez przełożonych i powinien zawierać potwierdzenie spełnienia wymogów formalnych i dodatkowych oraz własnoręczne podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z załączoną informacją o warunkach pełnienia służby w jednostce (załącznik).

Termin składania raportów przez zainteresowanych wyznaczony zostanie przez właściwe komórki organizacyjne KWP, KSP, CBŚP, BSWP, CBZC, APoL, CSP, Szkół Policji, biur KGP, CPKP „BOA”, CLKP.

Rozmowa z psychologiem zostanie przeprowadzona we właściwych kandydatom jednostkach organizacyjnych Policji. Ostateczny wynik rozmowy: „pozytywny/negatywny” psycholog dokumentuje w formie odrębnej notatki dołączonej do raportu.

O miejscu i terminie rozmowy, kandydaci do służby w JSPP zostaną poinformowani przez komórki do spraw kadrowych właściwych jednostek organizacyjnych Policji (KGP, KWP, KSP, CBŚP, BSWP, CBZC, CPKP „BOA”, APoL, CSP, Szkół Policji).

Rozmowy z kandydatami z komórek organizacyjnych CBŚP, BSWP i CBZC wykonujących zadania na terenie poszczególnych województw prowadzi psycholog właściwej miejscowo komendy wojewódzkiej Policji (§29 pkt 32 lit. d Zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji - Dz. Urz. KGP z 2007 r. nr 18, poz. 135, późn. zm.). Kandydaci na rozmowę z psychologiem powinni być zgłoszeni pismem skierowanym do odpowiednich komórek kadrowych KWP.

Funkcjonariusze biur KGP, CBŚP, BSWP, CBZC, CPKP „BOA” oraz CLKP pełniący służbę na terenie garnizonu stołecznego, w celu ustalenia terminu rozmowy z psychologiem, zgłoszą się odpowiednio do:

 • Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji KGP,
 • Zespołu Wsparcia Psychologicznego Centralnego Biura Śledczego Policji.

Do drugiego etapu zostaną zaproszeni jedynie policjanci, którzy uzyskali pozytywny wynik rozmowy z psychologiem i zgodę, w zależności od miejsca pełnienia przez policjanta służby, odpowiednio: Komendanta Wojewódzkiego/Stołecznego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie, Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Komendanta Szkoły Policji, Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, Dyrektora Biura Komendy Głównej Policji, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Wymóg posiadania zgody przełożonego nie dotyczy kandydatów na stanowiska dowódcy i zastępcy dowódcy JSPP. Złożenie raportu na stanowisko dowódcy i zastępcy dowódcy Jednostki nie wyklucza możliwości włączenia kandydata do składu podstawowego na co kandydat musi wyrazić zgodę w raporcie oraz uzyskać zgodę kierownictwa Policji.

ETAP II

Realizowany będzie przez zespoły powołane decyzjami Komendanta Głównego Policji odrębnie dla kandydatów na stanowiska dowódcy i zastępcy dowódcy Jednostki oraz dla kandydatów do służby na pozostałe stanowiska w ramach JSPP.  Postępowanie dla kandydatów na stanowiska dowódcy i zastępcy dowódcy Jednostki zostanie przeprowadzone w Komendzie Głównej Policji i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w  dniu 27 maja 2024 roku. Postępowania dla policjantów kandydujących na pozostałe stanowiska w ramach XXXVII zmiany JSPP zostaną przeprowadzone w:

 • Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w dniach 17 - 21 czerwca 2024 roku,
 • Szkole Policji w Katowicach w dniach 24 - 28 czerwca 2024 roku.

Etap drugi obejmować będzie:

 • pisemny i ustny egzamin z języka angielskiego (poziom „B1” dla kandydatów na stanowiska dowódcy lub zastępcy dowódcy Jednostki, oficerów policji oraz policjantów ubiegających się o wybrane stanowiska w plutonie logistycznym lub o stanowiska dowódcze inne niż stanowisko dowódcy lub  zastępcy dowódcy Jednostki),
 • test sprawności fizycznej (zgodnie z normami obowiązującymi policjantów w testach sprawności fizycznej – Zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 stycznia 2024 roku w sprawie testu sprawności fizycznej policjantów - Dz. Urz. KGP z 2024 r. poz. 1),
 • rozmowę kwalifikacyjną prowadzoną przez zespół powołany do przeprowadzenia doboru do służby w JSPP w Kosowie.

W przypadku zainteresowania udziałem w procedurze doboru, proszę o kontakt z właściwym miejscowo Wydziałem Kadr lub Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji lub bezpośrednio z Wydziałem Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP pod numerami 47 721 52 52 lub 47 721 35 77.