Ocena predyspozycji policjantów-kandydatów, przewidzianych do udziału w misjach/operacjach Unii Europejskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych w latach 2024/2026

Data publikacji: 03.04.2024

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji przystępuje do realizacji czynności związanych z oceną predyspozycji ekspertów policyjnych, przewidzianych do udziału w misjach/operacjach ONZ i UE w latach 2024/2026.

Funkcjonariusze zainteresowani służbą poza granicami kraju w charakterze ekspertów, powinni spełniać następujące kryteria:

1.  Warunki formalne:

 1. udział w jednym ze szkoleń:
 • krajowym kursie specjalistycznym dla policjantów-ekspertów pełniących służbę
  w kontyngentach policyjnych, tzw. „kurs UN”;
 • kursie przygotowującym do realizacji zadań służbowych w ramach Jednostki Specjalnej Polskiej Policji oraz udział w rotacji;
 • międzynarodowym kursie przygotowującym do udziału w misjach pokojowych (np. EUPST, EUPST II, EUPCST, CEPOL, LET4CAP);
 1. bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie (min. poziom B2);
 2. minimum 5 lat stażu służby w Policji na dzień składania raportu;
 3. prawo jazdy kat. „B” z co najmniej dwuletnim stażem (preferowane doświadczenie
  w prowadzeniu pojazdów z napędem 4x4);
 4. pozytywna opinia w miejscu pełnienia służby;
 5. bardzo dobry stan zdrowia (weryfikacja stanu zdrowia zostanie przeprowadzona
  po zakwalifikowaniu funkcjonariusza na misję Unii Europejskiej lub misję Organizacji Narodów Zjednoczonych, bezpośrednio przed delegowaniem).

2.  Warunki dodatkowe dla kandydatów na poszczególne misje:

 1. doświadczenie w pełnieniu służby w kontyngentach policyjnych;
 2. unormowana sytuacja osobista/rodzinna;
 3. znajomość innych języków obcych;
 4. pełnienie służby na stanowiskach kierowniczych lub instruktorskich;
 5. wykształcenie wyższe;
 6. aktualne poświadczenie bezpieczeństwa UE, NATO.

Raporty policjantów, zgłaszających akces przystąpienia do oceny predyspozycji, należy kierować
do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, z zachowaniem drogi służbowej, poprzez komórki właściwe w sprawach kadrowych. Dokumenty winny wpłynąć do BMWP KGP do dnia 22 kwietnia 2024 r., do raportów kandydaci powinni dołączyć CV w formacie Europass.

Do oceny predyspozycji dopuszczeni zostaną funkcjonariusze, którzy spełnią warunki formalne oraz powrócili do kraju z delegowania do kontyngentu policyjnego nie później, niż w dniu 1 maja 2022 roku.

Do udziału w przedmiotowej ocenie, zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia zaproszeni zostaną również policjanci nie posiadający zgody przełożonego właściwego
w sprawach osobowych. Ostateczną decyzję o osobach, które na dwa lata zasilą rezerwę kadrową ekspertów polskich kontyngentów policyjnych podejmie Komendant Główny Policji lub jego Zastępca.
Postępowanie odbędzie się w Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w pierwszej połowie maja 2024 roku, o terminie postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną poinformowani w odrębnej korespondencji.

W ramach oceny predyspozycji kandydatów przedmiotem sprawdzenia będzie m.in. znajomość języka angielskiego, wiedza z zakresu znajomości misji, w których bierze udział polska Policja, struktury
i zasady funkcjonowania aktualnych misji UE, ONZ oraz zadania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Ponadto funkcjonariusze Policji w trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostaną poddani ocenie psychologicznej przez psychologa Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji KGP.

Termin wpływu raportów do Wydziału  Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP:  22 kwietnia 2024 r.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w przedmiotowej sprawie jest kom. Krzysztof Szymański – radca Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych BMWP KGP, tel. 72 154 49.