Konkurs na stanowiska policyjne dla oficerów starszych Policji w Police Division Standing Police Capacity w Brindisi we Włoszech

Data publikacji: 14.03.2024

Informujemy, że do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji wpłynęła korespondencja z Sekretariatu Organizacji Narodów Zjednoczonych o konkursie na stanowiska policyjne dla oficerów starszych Policji w Police Division Standing Police Capacity (SPC) w Brindisi we Włoszech. Oferta kierowana jest do funkcjonariuszy w stopniach: podinspektor (P-3), młodszy inspektor (P-4), inspektor (P-5) i nadinspektor (D-1).

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych oraz procedury kwalifikacyjnej znajdują się w załączonych dokumentach. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające określonych kryteriów, w szczególności dotyczących stopnia służbowego, nie będą uwzględniane. Sekretariat Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z przyjętą strategią zachęca do zgłaszania kandydatur kobiet.

Raporty oficerów Policji zgłaszających akces przystąpienia do procedury doboru powinny być adresowane do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji z zachowaniem drogi służbowej w terminie do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Do raportów powinny być załączone:

  • ocena wykonywania zadań służbowych wystawiona przez bezpośredniego przełożonego,
  • wyciąg z przebiegu służby,
  • informacja o prowadzonych wobec kandydata postępowaniach dyscyplinarnych, a także o niezatartych karach dyscyplinarnych,
  • CV krótkie kandydata (obejmujące okres od 18 roku życia), zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie https://isp.policja.pl/isp/do-pobrania,
  • CV długie kandydata (obejmujące okres od 18 roku życia), zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie https://isp.policja.pl/isp/do-pobrania,
  • klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji,
  • wniosek o weryfikację kandydata przez Inspektora Nadzoru Wewnętrznego,
  • kopia poświadczenia bezpieczeństwa krajowego oraz UE/NATO,
  • kopia ewentualnego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka na poziomie wymaganym w postępowaniu konkursowym.

Do kontaktów roboczych w powyższej sprawie wyznaczony został mł. asp. Filip Sadłowski z Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP (tel. 72 142 54, e-mail: filip.sadlowski@policja.gov.pl).

Pliki do pobrania