Wolne stanowiska ekspertów w Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

Główne obowiązki:

 • realizowanie zadań strategicznych, w tym wymiana bieżącej korespondencji  Krajowego Biura Interpolu, Krajowego Biura SIRENE oraz Jednostki Krajowej Europolu;
 • przygotowywanie dokumentów na posiedzenia gremiów agencji unijnych (SIS, EUROPOL) i organizacji międzynarodowych (INTERPOL);
 • Organizacja i udział w posiedzeniach gremiów unijnych i organizacji międzynarodowych, konferencjach i spotkaniach oraz w przygotowaniach do przyjęcia delegacji zagranicznych;
 • wsparcie w planowaniu, projektowaniu i wdrażaniu głównych kierunków współpracy z INTERPOLem, EUROPOLem i B. SIRENE;
 • współpraca przy realizacji projektów unijnych i krajowych w zakresie INTERPOLu, EUROPOLu i B. SIRENE;

Wykształcenie i kwalifikacje: określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. poz. 857, z późn. zm.).

Pozostałe wymagania:

 • 8 lat służby w Policji, w tym mile widziane doświadczenie w pracy w obszarze zagadnień związanych z problematyką współpracy międzynarodowej;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność skutecznej komunikacji werbalnej i pisemnej;
 • samodzielność, kreatywność i inicjatywa;
 • umiejętność pracy w zespole.
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi pakietu biurowego (m.in. MS Office) oraz innych programów komputerowych, w szczególności do tworzenia prezentacji, obsługi grafiki.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV.

Sposób dostarczania dokumentów/kontakt: W sprawie oferty można kontaktować się telefonicznie pod numerem +48 47 72 131 04 (Naczelnik Wydziału Współpracy Strategicznej BMWP KGP) a oferty przesyłać na adres poczty elektronicznej: wws.bmwp@policja.gov.pl)