Wolne stanowisko eksperta w Wydziale Wsparcia Biura Finansów KGP

Informacja o wolnym stanowisku eksperta ds. monitorowania koordynowania postępowań wyjaśniających w zakresie szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa w Wydziale Wsparcia Administracyjnego w Biurze Finansów KGP.

STANOWISKO: ekspert ( stanowisko policyjne);

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA KGP: Wydział Wsparcia Administracyjnego w  Biurze Finansów KGP;

CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY: realizacja zadań w zakresie monitorowania i koordynowania postępowań wyjaśniających w zakresie szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa, pozostającym w dyspozycji Komendy Głównej Policji, CBŚP, BSWP, CBZC, CPKP „BOA”, CLKP. Prowadzenie postępowań administracyjnych, zgodnie z właściwością merytoryczną biura oraz opiniowanie projektów aktów prawnych.

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 • koordynowanie i monitorowanie postępowań wyjaśniających w zakresie szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa, znajdujących się w dyspozycji Komendanta Głównego Policji, CBŚP,BSWP,CBZP,CPKP „BOA”,CLKP, z uwzględnieniem przepisów o przedawnieniu
 • sporządzanie wniosków końcowych w sprawach likwidacji szkody oraz prowadzenie niezbędnej ewidencji w zakresie postępowań wyjaśniających dotyczących szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa, znajdujących się w dyspozycji Komendy Głównej Policji, CBŚP, BSWP,CBZC,CPKP „BOA”, CLKP
 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz opracowywanie projektów pierwszoinstancyjnych i drugoinstancyjnych  decyzji administracyjnych i postępowań Komendanta Głównego Policji w postępowaniach  zwykłych i nadzwyczajnych w zakresie merytorycznym zastrzeżonym dla właściwości biura
 • opiniowanie projektów aktów prawnych, w tym: z zakresu ustawy o Policji, projektów rozporządzeń i zarządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, ministerstw, urzędów centralnych i służb podlegających ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz inicjowanie zmian aktów normatywnych w zakresie właściwości biura
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ustalania uprawnień do odszkodowań z tytułu wypadków i chorób policjantów pozostających w związku ze służbą
 • opracowywanie projektów decyzji, pełnomocnictw i upoważnień dla kierownictwa biura
 • udzielanie jednostkom organizacyjnym Policji, komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji, oraz osobom indywidualnym wyjaśnień w sprawach pozostających w zakresie właściwości biura
 • nadzorowanie postępowań administracyjnych dotyczących przyznawania pomocy  finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą
 • uczestniczenie w pracach zespołów lub komisji w zakresie projektów aktów prawnych dotyczących finansowania Policji oraz uprawnień o charakterze finansowym policjantów
 • archiwizowanie wytworzonej i otrzymanej dokumentacji

SZCZEGÓLNE  UPRAWNIENIA:

 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • do przetwarzania danych osobowych pracowników i policjantów biura

WYMAGANIA FORMALNE: zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby jakim odpowiadają policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętności:

- współpracy

- radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

- przewidywania, analitycznego i logicznego myślenia

- organizowania pracy własnej

- pracy w zespole

- szybkiego działania

- komunikowania się

- obsługi komputera, w tym pakietu MS Office oraz wykorzystywania narzędzi informatycznych

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • wykształcenie: wyższe w zakresie prawa lub administracji lub finansów
 • doświadczenie zawodowe: w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub opiniowaniu projektów aktów prawnych
 • umiejętności: prowadzenia postępowań w przedmiocie szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa

Szczegółowych informacji udziela:

Bernadetta Sadowska-Gacek – Naczelnik Wydziału Wsparcia Biura Finansów Komendy Głównej Policji tel. 72 138 69

W przypadku zainteresowania podjęciem służby na stanowisku specjalisty oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku oraz o zakresie realizowanych czynności) należy przesłać w formie elektronicznej na adres: bernadetta.sadowska-gacek@policja.gov.pl