Wolne stanowisko specjalisty w Wydziale Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Biura Finansów KGP

Informacja o wolnym stanowisku specjalisty do spraw wykonywania zadań z zakresu prowadzenia pod względem proceduralno–dokumentacyjnym konkursów i postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Biurze Finansów KGP na stanowisku specjalisty.

STANOWISKO: specjalista ( stanowisko policyjne);

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA KGP: Wydział Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych w  Biurze Finansów KGP;

CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY: wykonywanie zadań z zakresu prowadzenia pod względem proceduralno – dokumentacyjnym konkursów i postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz postępowań  wyłączonych ze stosowania ustawy w roli Przewodniczącego komisji lub jego zastępcy. Zapewnienie prawidłowej i zgodnej z obowiązującym prawem realizacji procedury postępowań o udzielenie zamówień publicznych i minimalizacji możliwych błędów powstałych w toku realizacji procedury

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 • Opiniowanie wniosków (w zakresie zgodności z przepisami wewnętrznymi regulującymi udzielanie zamówień publicznych w Komendzie Głównej Policji oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych) o rozpoczęcie postępowań
  o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Prowadzenie konkursów i postepowań o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Pzp;
 • Przygotowywanie i sprawowanie nadzoru nad całością dokumentacji związanej
  z prowadzonymi postępowaniami;
 • Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia, w których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp;
 • W ramach prac komisji przetargowej koordynowanie zadań związanych
  z negocjacjami;
 • Analizowanie w ramach komisji przetargowych wniesionych odwołań, celem przygotowania projektów ich rozstrzygnięć z uwzględnieniem orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów, mając na uwadze ograniczenia ryzyka wnoszenia przez wykonawców dalszych środków ochrony prawnej
 • Uczestniczenie w postępowaniach odwoławczych w Krajowej Izbie Odwoławczej, ewentualnie przed Sądem Okręgowym w Warszawie
 • Występowanie przed organami kontrolnymi i audytowymi;
 • Archiwizowanie wytworzonej i otrzymanej dokumentacji.

WYMAGANIA FORMALNE: zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby  jakim odpowiadają policjanci na stanowiskach  komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych;
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • Umiejętność:

 - analitycznego i logicznego myślenia;

 - syntetyzowania, wyciągania wniosków i planowania;

 -  przewidywania i podejmowania decyzji;

 -  komunikowania się i asertywności;

 -  kreatywnego myślenia, współpracy;

 -  pracy w zespole

 -  pracy pod presją czasu

 -  obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office oraz wykorzystywania
     narzędzi multimedialnych oraz informatycznych.

Szczegółowych informacji udziela:

Anna Luchcińska – Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Biura Finansów Komendy Głównej Policji tel. 72 116 66

W przypadku zainteresowania podjęciem służby na stanowisku specjalisty oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku oraz o zakresie realizowanych czynności) należy przesłać w formie elektronicznej na adres: anna.luchcińska@policja.gov.pl