Ekspert w Wydziale Współpracy Strategicznej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji poszukuje kandydata na stanowisko eksperta w Wydziale Współpracy Strategicznej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP w 9 grupie zaszeregowania.

Główne obowiązki:

 • realizowanie zadań strategicznych dotyczących funkcjonowania Krajowego Biura Interpolu, Krajowego Biura SIRENE oraz Jednostki Krajowej Europolu;
 • wsparcie w planowaniu, projektowaniu i wdrażaniu głównych kierunków współpracy wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Interpolu oraz w UE, w ramach Europolu oraz SIS/SIRENE;
 • opiniowanie oraz opracowywanie projektów stanowisk merytorycznych na posiedzenia gremiów przygotowawczych Rady UE oraz Komitetów KE stanowisk rządu RP oraz dokumentów UE, jak również spotkań wynikających z członkostwa RP w Interpolu, Europolu oraz w strefie Schengen, w tym wykorzystania SIS i współpracy w ramach Biur SIRENE,
 • opracowywanie lub udział w opracowywaniu projektów aktów prawa krajowego i międzynarodowego dotyczących międzynarodowej wymiany informacji właściwych dla Interpolu, Europolu, biura SIRENE.
 • aktualizowanie procedur wewnętrznych BMWP KGP w związku ze zmianami aktów prawa krajowego i międzynarodowego dotyczących współpracy międzynarodowej kanałami Europolu, Interpolu i SIS.

Wykształcenie i kwalifikacje: określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. poz. 857, z późn. zm.).

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe na kierunku prawo, administracja, stosunki międzynarodowe lub pokrewne.

Pozostałe wymagania:

 • 10 lat służby w Policji, w tym doświadczenie w pracy w obszarze zagadnień związanych z problematyką współpracy międzynarodowej;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • zdolność analitycznego myślenia;
 • umiejętność skutecznej komunikacji werbalnej i pisemnej;
 • samodzielność, kreatywność i inicjatywa;
 • umiejętność pracy w zespole.
 • umiejętność d
 • działania w sytuacjach stresowych.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem;
 • znajomość obsługi pakietu biurowego (m.in. MS Office) oraz innych programów komputerowych, w szczególności do tworzenia prezentacji, obsługi grafiki.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV.

Sposób dostarczania dokumentów/kontakt: W sprawie oferty można kontaktować się telefonicznie pod numerem +48 47 72 131 04 (Naczelnik Wydziału Współpracy Strategicznej BMWP KGP) a oferty przesyłać na adres poczty elektronicznej: wws.bmwp@policja.gov.pl )

Termin składania dokumentów: 6.05.2024 r.