Wolne stanowisko w Wydziale Ogólnym Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP

Informacja o wolnym stanowisku kierowcy samochodu osobowego Wydziału Ogólnego Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP poza korpusem służby cywilnej.

STANOWISKO: kierowca samochodu osobowego, liczba stanowisk pracy: 1

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA: Wydział Ogólny Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komenda Główna Policji

WYMIAR ETATU: pełny

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy/wyższy niż 6%.

WARUNKI PRACY:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • prowadzenie pojazdów służbowych,
 • krajowe wyjazdy służbowe,
 • nietypowe godziny pracy,
 • dyspozycyjność.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • wymuszona pozycja ciała,
 • przy wejściu do budynku oraz wewnątrz budynku brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami, w budynku brak windy.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • realizacja zadań transportowych zgodnie z poleceniami: kierownictwa biura lub dysponenta pojazdu;
 • utrzymywanie pojazdu w stałej gotowości eksploatacyjnej oraz używanie zgodnie z jego przeznaczeniem;
 • obsługa transportowa policjantów i pracowników biura;
 • dostarczanie, odbieranie i przewożenie na wyznaczonych trasach korespondencji pozostającej we właściwości merytorycznej   biura w tym z/do poczty specjalnej; wykonywanie w przydzielonym pojeździe obsługi podstawowej (OP) oraz zapewnienie przekazania pojazdu w wyznaczonym terminie na obsługę techniczną, naprawę i/lub badanie techniczne;
 • dbanie o bezpieczny przewóz osób i mienia;
 • rozliczanie się z dokumentacji i wykonanych czynności po zakończeniu przewozu w tym prowadzenie „Książki kontroli pracy sprzętu transportowego” i innej niezbędnej dokumentacji pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

WYKSZTAŁCENIE: średnie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • prawo jazdy kat. B
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne",  lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • umiejętność organizowania pracy na swoim stanowisku,
 • komunikatywność,
 • znajomość obowiązujących przepisów ruchu drogowego i umiejętność ich stosowania,
 • znajomość technik kierowania pojazdem w różnych warunkach;
 • umiejętność obsługi sprzętu transportowego oraz prowadzenia dokumentacji przejazdów,
 • w Komendzie Głównej Policji nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość struktury organizacyjnej Komendy Głównej Policji oraz znajomość topografii Warszawy.

METODY I TECHNIKI SELEKCJI:

 • weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756 z późn. zm.),
 • oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.

Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatów,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Szczegółowych informacji udziela: mł. insp. Paweł Obrębski, naczelnik wydziału, tel. 47 72 153 95

Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: Wzory oświadczeń

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 29 kwietnia 2024 r.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Wydział Ogólny Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Główne Policji ul. Puławska 148/150, 02- 624 Warszawa z dopiskiem na kopercie „kierowca samochodu osobowego Wydziału Ogólnego Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji”.

PROPONOWANE WYNAGRODZENIE ZASADNICZE:  4 422 zł + 22 % premii.

PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.

Inne informacje:

Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego    i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego, bądź osobistego dostarczenia oferty do urzędu. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Administratorem danych osobowych o kandydatach do pracy w Komendzie Głównej Policji jest Komendant Główny Policji z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, 02-624 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia sprawnego oraz prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego do pracy w Komendzie Głównej Policji. Dane osobowe będą przechowywane, przetwarzane przez okres trwania rekrutacji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa     w zakresie archiwizacji i brakowania. Kandydaci mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Mają również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do żądania usunięcia danych, co skutkować będzie zakończeniem współpracy. Ponadto mają prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochron/e danych). Podanie danych jest drobrowolne, ale niezdbędne do realizacji procesu naboru.