Radca Wydziału Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami BLP KGP

INFORMACJA

O WOLNYM STANOWISKU

 

STANOWISKO: radca (stanowisko policyjne);

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA KGP: Zespół do spraw Wspomagania Technicznego Inwestycji i Remontów Wydział Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.

CEL ISTNIENIA STANOWISKA PRACY: Prowadzenie spraw związanych z oceną i opiniowaniem zamierzeń inwestycyjnych i remontowych planowanych lub realizowanych przez jednostki organizacyjne Policji (KWP/KSP/SP), ukierunkowanych na efektywne, optymalne oraz zgodne z prawem wydatkowanie środków budżetowych.

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 • rozpatrywanie i opiniowanie wniosków i programów inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji (zgodnie z przyjętym wewnętrznie podziałem administracyjnym kraju), w sprawach dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji obiektów, w celu określenia najlepszego rozwiązania technicznego zgodnego z obowiązującym prawem budowlanym oraz optymalizacji kosztów robót budowlanych;
 • przygotowywanie koncepcji programowo-przestrzennych przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z budownictwem służbowym na podstawie uzgodnień z jednostkami Policji szczebla KGP/KWP/KSP/SP oraz CBŚP/CBZC/CLKP/BSWP;
 • analizowanie i ocenianie wniosków jednostek organizacyjnych Policji w sprawach planowanych do pozyskania nieruchomości (na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd jednostki) pod względem ekonomicznym, przydatności na potrzeby Policji, możliwości technicznych i finansowych oraz ewentualnego dostosowania nieruchomości do planowanych potrzeb;
 • konsultowanie w trybie roboczym programów inwestycyjnych oraz udzielanie pomocy merytorycznej policjantom i pracownikom komórek jednostek organizacyjnych Policji w zakresie planowania realizacji wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych lub remontowych w celu zapewnienia przyjęcia optymalnych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych oraz technicznych, a także efektywnego wydatkowania środków budżetowych przyznanych jednostkom organizacyjnym Policji;
 • monitorowanie stanu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w komórkach organizacyjnych Policji (zgodnie z przyjętym wewnętrznie podziałem administracyjnym kraju), również poprzez wyjazdy lustracyjne, przygotowywanie kompleksowych informacji na powyższy temat;
 • dokonywanie analiz zasadności wniosków KWP/KSP/SP w sprawie przejęcia nieruchomości na potrzeby służbowe Policji, także poprzez wyjazdy lustracyjne;
 • opracowywanie projektów pism prezentujących stanowisko Komendanta Głównego Policji na wnioski o udzielenie informacji publicznych, interpelacje, zapytania poselskie, jak również pytania organów administracji rządowej i samorządowej dotyczące stanu technicznego siedzib jednostek oraz działalności inwestycyjno-remontowej jednostek;
 • wspieranie działań KWP/KSP/SP w zakresie możliwości pozyskiwania środków finansowych przeznaczonych na termomodernizację obiektów służbowych Policji, a także w zakresie odnawialnych źródeł energii;
 • uczestniczy w pracach związanych z modyfikacji istniejących procedur/zasad/przepisów/wytycznych oraz dokonywanie ocen korzyści i ryzyka proponowanych zmian;
 • archiwizowanie otrzymanej i wytworzonej dokumentacji.

WYMAGANIA FORMALNE: określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. poz. 857, z późn. zm.);

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • umiejętności: organizowania pracy własnej, pracy w zespole, pracy pod presją czasu, interpretacji przepisów, przewidywania, szybkości działania,
 • zdolności analityczne,
 • kreatywność,
 • operatywność,
 • komunikatywność.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • wykształcenie wyższe i podyplomowe techniczne,
 • znajomość przepisów: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa geodezyjnego i kartograficznego, związanych z termomodernizacją budynków, z finansowaniem inwestycji z budżetu Państwa, z budownictwem służbowym Policji, przepisów dotyczących budownictwa ogólnego.

Szczegółowych informacji udziela:

Piotr Kuźmiński
Naczelnik Wydziału Koordynacji Gospodarki Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami

Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji
tel. 72 124 66

W przypadki zainteresowania podjęciem służby na stanowisku oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku oraz zakresie realizowanych czynności) należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: piotr.kuzminski@policja.gov.pl