Funkcjonariusz z uprawnieniami radcy prawnego w Zespole Prawnym CBŚP

Data publikacji: 18.04.2024

Zespół Prawny Centralnego Biura Śledczego Policji
poszukuje kandydata na stanowisko policyjne:

RADCY PRAWNEGO (w 11 grupie zaszeregowania)

 

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • zapewnianie pomocy prawnej kierownictwu CBŚP, w tym sporządzanie opinii prawnych 
 • zastępstwo procesowe Komendanta CBŚP przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym. sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, jednostkami organizacyjnymi prokuratury oraz innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi 
 • ocena obowiązujących przepisów prawnych pod względem ich aktualności, przydatności i skuteczności oraz analiza nowych regulacji prawnych, w tym na wniosek kierowników komórek organizacyjnych CBŚP, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania CBŚP; 
 • informowanie kierownictwa CBŚP o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Policji oraz inicjowanie prac legislacyjnych i dokonywanie oceny prawnej wniosków zgłaszanych przez kierowników komórek organizacyjnych CBŚP w zakresie zmiany, uchylenia lub wydania nowych aktów prawnych 
 • dokonywanie interpretacji przepisów prawnych oraz udzielanie porad i konsultacji prawnych policjantom oraz pracownikom CBŚP w stosowaniu prawa w związku z wykonywaniem zadań służbowych, na wniosek kierownika komórki organizacyjnej CBŚP 
 • opiniowanie przesyłanych przez jednostki organizacyjne Policji projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów w zakresie właściwości rzeczowej CBŚP, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi CBŚP 
 • opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowywanych przez właściwe rzeczowo komórki organizacyjne CBŚP 
 • opracowywanie projektów aktów prawnych i upoważnień wydawanych przez Komendanta CBŚP oraz projektów aktów prawnych wydawanych przez Komendanta Głównego Policji pozostających we właściwości rzeczowej CBŚP 
 • opiniowanie i opracowywanie projektów porozumień z organami administracji publicznej tub innymi podmiotami oraz projektów umów zawieranych przez Komendanta CBŚP 
 • opiniowanie projektów aktów prawnych i udział w przygotowywaniu stanowisk w zakresie międzynarodowego współdziałania komórek organizacyjnych CBŚP 
 • opracowywanie projektów umów oraz porozumień międzynarodowych dotyczących instrumentów współpracy policyjnej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej 
 • sporządzanie analiz prawnych aktów prawa międzynarodowego w zakresie problematyki międzynarodowej współpracy w obszarze zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym współpracy CBŚP w ramach unii Europejskiej 
 • współpraca prawno-legislacyjna z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, Komendą Główną Policji, jednostkami organizacyjnymi podległymi bądź nadzorowanymi przez te podmioty oraz komórkami do spraw prawnych organów administracji publicznej 

WYMAGANIA FORMALNE:

Określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. 2023.2252 z późn. zm.).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe, prawnicze 
 • uprawnienia radcy prawnego 
 • bardzo dobra znajomość polskiego prawa w szczególności przepisów dotyczących funkcjonowania Policji, prawa administracyjnego, karnego i cywilnego 

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość zagadnień z zakresu prawa 
 • analityczne i strategiczne myślenie 
 • umiejętność podejmowania decyzji i merytoryczne działanie w sytuacjach kryzysowych 
 • umiejętność pracy w zespole 
 • umiejętność planowania i organizowania pracy 
 • dyspozycyjność 
 • komunikatywność 

Oferty zawierające CV (zawierające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych) należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: zsp@cbsp.policja.gov.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu pod nr. tel.: (47) 72-57-127