Wolne stanowisko specjalisty w Wydziale w Łodzi Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Data publikacji: 05.06.2023

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji poszukuje kandydatów

na stanowisko specjalista w Wydziale w Łodzi

 

NAZWA STANOWISKA: specjalista (stanowisko policyjne) – 1 etat

KOMÓRKA ORGANIZACYJNA:

Wydział w Łodzi Biura Spraw Wewnętrznych Policji

CEL STANOWISKA PRACY:

Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości popełnianej przez policjantów i pracowników Policji oraz przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu popełnianych na szkodę Policji, określonych w art. 296 – 306 Kodeksu karnego, wykrywanie i ściganie sprawców tych przestępstw

GŁÓWNE ZADANIA REALIZOWANE NA STANOWISKU PRACY:

 • zbieranie informacji w celu rozpoznawania i ujawniania przestępstw;
 • prowadzenie i dokumentowanie pracy operacyjnej przy zastosowaniu określonych przepisami metod i form;
 • prowadzenie współpracy z osobami udzielającymi pomocy Policji;
 • udział w czynnościach dochodzeniowo-śledczych prowadzonych przez policjantów wydziału, w zakresie określonym przepisami Kodeksu Postępowania Karnego;
 • współdziałanie z policjantami innych komórek i jednostek organizacyjnych Policji, a także z właściwymi organami administracji publicznej w zakresie zleconym przez przełożonego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • co najmniej 8 lat służby w Policji, w tym co najmniej 4 lata służby w pionie kryminalnym lub śledczym;
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie poszerzonego postępowania sprawdzającego;
 • umiejętność planowania, organizowania pracy własnej;
 • nienaganna opinia w poprzednim miejscu służby;
 • dyspozycyjność i kreatywność;
 • duża odporność psychiczna na sytuacje stresowe;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość obsługi MS Office.

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • prawo jazdy kat. B.

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE: 6 grupa z mnożnikiem 2,300 kwoty bazowej

MOŻLIWE FORMY PRZENIESIENIA: z urzędu.

ETAPY REKRUTACJI:

 • przesyłanie CV kandydatów na adres: jacek.pietrzyk@policja.gov.pl 
 • analiza przesłanych CV i listów motywacyjnych,
 • rozmowy z wybranymi kandydatami,
 • przeprowadzenie dalszych etapów zgodnie z "Procedurą doboru kandydatów do służby w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji".

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

kom. Jacek Pietrzyk

Naczelnik Wydziału w Łodzi

Biura Spraw Wewnętrznych Policji

tel. 47 841 12 17