Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości

Data publikacji: 25.02.2020

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości, pn. „Cross Order Exchange of Electronic Evidence”.

Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 11 – 15 maja 2020r. Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci w dziedzinie zwalczania cyberprzestępczości, zwłaszcza w zakresie zwiększenia potencjału wykorzystania oraz wymiany elektronicznych dowodów w dochodzeniach, jak również ścigania przestępstw w sieci. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową.

Koszty przelotu, zakwaterowania oraz wyżywienia przedstawicieli zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów. Rezerwacji biletów lotniczych dokona we własnym zakresie Sekretariat CEPOL. Jednostka macierzysta pokrywa koszty częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe) oraz transportu lokalnego.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 11 marca 2020 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: CBŚP, BdWzC KGP oraz CLKP nie będą uwzględniane.