Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie ochrony podstawowych praw oraz promowania etyki w działaniach i szkoleniach służb egzekwowania prawa

Data publikacji: 20.02.2020

W ramach CEPOL organizowane jest dwuetapowe szkolenie dla ekspertów w zakresie ochrony podstawowych praw oraz promowania etyki w działaniach i szkoleniach służb egzekwowania prawa.

Pierwszy etap kursu pn. „Prawa Podstawowe - Etyka Policyjna” (Fundamental Rights - Police Ethics) odbędzie się w Słowenii (Maribor) w dniach 4 – 8 maja 2020 r. Z kolei drugi etap pn. „Prawa Podstawowe - Zarządzanie Różnorodnością” (Fundamental Rights - Management of Diversity) zorganizowany zostanie w austriackim Centrum Szkolenia Policji w Wiedniu, w dniach 6 - 10 lipca 2020 roku. Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci w dziedzinach ochrony praw człowieka, etyki służb porządku publicznego oraz szkoleniach. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację (przynajmniej na poziomie B2). Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Z uwagi na dwuetapowy charakter przedsięwzięcia, kandydaci wybrani na pierwszy etap zostaną automatycznie wskazani do udziału w drugiej części szkolenia, która odbędzie się w Austrii.

Koszty przelotu, zakwaterowania, transportu lokalnego oraz wyżywienia przedstawicieli zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów. Rezerwacji biletów lotniczych dokona we własnym zakresie Sekretariat CEPOL. Jednostka macierzysta pokrywa koszty częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Gabinetu KGP, Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP oraz Szkół Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 7 marca 2020 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: Gabinetu KGP, BKSiOP KGP oraz Szkół Policji nie będą uwzględniane.