Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w dziedzinie formułowania polityki oraz koordynacji działań w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej

Data publikacji: 18.02.2020

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w dziedzinie formułowania polityki oraz koordynacji działań w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej – „Drug Crime and Markets - Strategic Analysis”.

Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 12 – 15 maja 2020 r. Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze organów ścigania oraz administracji celnej, biorący udział w procesie decyzyjnym w zakresie formułowania polityki oraz koordynujący operacje i działania wymierzone w zwalczanie zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową.

Koszty przelotu, zakwaterowania oraz wyżywienia przedstawicieli zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów. Rezerwacji biletów lotniczych dokona we własnym zakresie Sekretariat CEPOL. Jednostka macierzysta pokrywa koszty częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe) oraz transportu lokalnego.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biura Kryminalnego KGP.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 6 marca 2020 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: CBŚP oraz BK KGP nie będą uwzględniane.