Szkolenie CEPOLu dla ekspertów zajmujących się wywiadem finansowym oraz analizą informacji finansowych w kontekście przestępczości zorganizowanej i terroryzmu

Data publikacji: 17.02.2020

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów zajmujących się wywiadem finansowym oraz analizą informacji finansowych w kontekście przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.

Kurs "Financial Intelligence and analysis of financial data" odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 21 – 24 kwietnia 2020 roku. Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze oraz pracownicy organów ścigania zajmujący się analizą finansową, w kontekście zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Celem szkolenia będzie poszerzenie wiedzy w dziedzinie analizy finansowej podczas prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz w dziedzinie gromadzenia, oceny oraz zestawienia i analizy danych finansowych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową.

Koszty przelotu, zakwaterowania oraz wyżywienia przedstawicieli zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów. Rezerwacji biletów lotniczych dokona we własnym zakresie Sekretariat CEPOL. Jednostka macierzysta pokrywa koszty częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe) oraz transportu lokalnego.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biura Kryminalnego KGP.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 28 lutego 2020 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: CBŚP oraz BK KGP nie będą uwzględniane.