Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w dziedzinie formułowania polityki dotyczącej broni palnej

Data publikacji: 17.02.2020

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w dziedzinie formułowania polityki dotyczącej broni palnej – „FIREARMS – Strategic Aspect Inside and with Impact on EU”.

Szkolenie odbędzie się w Hiszpanii (Aranjuez) w dniach 16 – 20 marca 2020 r. Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci organów ścigania biorący udział w procesie decyzyjnym w zakresie formułowania polityki dotyczącej broni palnej na poziomie narodowym. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. 

Koszty przelotu, zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego przedstawicieli, zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów. Rezerwacji biletów lotniczych dokona we własnym zakresie Sekretariat CEPOL. Jednostka macierzysta pokrywa koszty częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biura Kryminalnego KGP.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 19 lutego 2020 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: CBŚP oraz BK KGP nie będą uwzględniane.