Szkolenie CEPOLu dla ekspertów z zakresu wywiadu źródeł jawnych, tzw. białego wywiadu kryminalnego

Data publikacji: 31.01.2020

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów z zakresu wywiadu źródeł jawnych, tzw. białego wywiadu kryminalnego – „Open Source Intelligence and IT solutions”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 4 – 8 maja 2020 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci - funkcjonariusze prowadzący postępowania przygotowawcze (śledztwa/dochodzenia) oraz realizujący zadania w ramach wywiadu i analizy kryminalnej w tym zakresie. Celem przedsięwzięcia będzie m.in. poszerzenie wiedzy, w tym praktycznych jej aspektów, technicznych możliwości wykorzystania otwartych źródeł w prowadzeniu wywiadu, a także informacji dostępnych w Internecie, dla późniejszych działań w szczególności dotyczących zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. CEPOL pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania oraz wyżywienia, natomiast jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie transportu lokalnego oraz częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 10 lutego 2020 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: CBŚP, BdWzC KGP, BWiIK KGP oraz CLKP nie będą uwzględniane.