Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości

Data publikacji: 24.01.2020

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania cyberprzestępczości dotyczącej zaawansowanych ekspertyz plików systemowych Windowsa – „Cybercrime – advanced Windows file system forensics”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 30 marca – 3 kwietnia 2020 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci w dziedzinie zaawansowanej informatyki śledczej, w zakresie nadzorowania analiz kryminalistycznych i przygotowywania ekspertyz sądowych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. CEPOL pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania oraz wyżywienia, natomiast jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie transportu lokalnego na Węgrzech oraz częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 7 lutego 2020 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: CBŚP, BdWzC KGP oraz CLKP nie będą uwzględniane.