Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie analizy i wywiadu operacyjnego

Data publikacji: 02.10.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie analizy i wywiadu operacyjnego – „Operational Intelligence Analysis Training”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 25 – 29 listopada 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci organów ściągania, z zakresu analizy i wywiadu operacyjnego. Celem przedsięwzięcia będzie m.in. poszerzenie wiedzy z zakresu analizy i wywiadu operacyjnego, zapoznanie z modelami i obowiązującymi procedurami w poszczególnych państwach członkowskich, a także wypracowanie wspólnych standardów i najlepszych praktyk. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 osoby oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Możliwość delegowania dodatkowych uczestników będzie uzależniona od zaistnienia wakatów. CEPOL pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania i wyżywienia, natomiast jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie transportu lokalnego na Węgrzech oraz częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe). 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 10 października 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP, BWiIK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.