Szkolenie CEPOLu dotyczące zwalczania przestępstw przeciwko własności intelektualnej

Data publikacji: 01.08.2019

Grupę   docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze i pracownicy organów   ścigania oraz służb administracji skarbowej, ze szczególnym uwzględnieniem prokuratorów, zajmujących się ujawnianiem i ściganiem (prowadzenie postępowań oraz przeprowadzanie inspekcji) przestępstw przeciwko prawom własności intelektualnej. Szczególna uwaga poświęcona zostanie naruszeniom praw autorskich na terenie krajów członkowskich UE oraz wsparciu EUROPOL przy prowadzeniu spraw o charakterze transgranicznym. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Kryminalnego KGP oraz Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 23 sierpnia 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa ww. jednostek nie będą uwzględniane.