Kurs CEPOL poświęcony problematyce migracji i jej wpływu na bezpieczeństwo publiczne

Data publikacji: 17.07.2019

W ramach CEPOL organizowany jest kurs poświęcony problematyce migracji i jej wpływu na bezpieczeństwo publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem integracji społecznej migrantów oraz przestępstw z nienawiści (Policing the impact of migration - public order, hate crime, integration). Ww. szkolenie odbędzie się w Rydze w dniach 1-3 października br. Celem realizacji ww. przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie jw., jak również wzmocnienie współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w państwach członkowskich UE.

Grupę docelową stanowić będą przedstawiciele służb bezpieczeństwa i porządku publicznego państw członkowskich UE oraz państw trzecich, specjalizujący się w ww. zakresie oraz posługujący się jęz. angielskim w stopniu pozwalającym na swobodne komunikowanie się. W szczególności powinna to być kadra odpowiedzialna za kształtowanie krajowej polityki w ww. obszarze, nadzorująca funkcjonowanie ośrodków dla uchodźców, utrzymująca kontakty z mniejszościami narodowymi oraz prowadząca postępowania w przypadku popełnienia przestępstw lub wykroczeń przez, lub przy współudziale migrantów. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1-2 przedstawicieli. Udział dodatkowych osób będzie uzależniony od zaistnienia wakatów.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP, Urzędu ds. Cudzoziemców, Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej, Biura Kadr ABW oraz Biura Kadr i Szkolenia KG SG.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z końcem lipca 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem ww. podmiotów nie będą uwzględniane.