Kurs CEPOL poświęcony współpracy międzynarodowej oraz wymianie informacji w związku ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej

Data publikacji: 17.07.2019

W ramach CEPOL organizowany jest kurs poświęcony współpracy międzynarodowej oraz wymianie informacji w związku ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej (EU cooperation and information exchange linked to organised crime). Ww. szkolenie odbędzie się w Mielnie w dniach 17-19 września br. (przyjazd uczestników przewidziany jest w dniu poprzedzającym). Organizatorem szkolenia będzie Centralny Ośrodek Szkolenia SG z siedzibą w Koszalinie. Celem realizacji ww. przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie jw., jak również wzmocnienie współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa w państwach członkowskich UE.

Grupę docelową stanowić będzie kadra ekspercka państw członkowskich UE oraz państw trzecich, prowadząca lub nadzorująca postępowania w ww. obszarze, specjalizująca się w sprawach transgranicznych oraz posługująca się jęz. angielskim w stopniu pozwalającym na swobodne komunikowanie się. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1-2 przedstawicieli. Udział dodatkowych osób będzie uzależniony od zaistnienia wakatów. Jako organizator przedmiotowego szkolenia, strona polska będzie mogła również delegować kilku dodatkowych uczestników (warunkiem udziału byłoby wówczas pokrycie kosztów z tym związanych — szczegóły do bezpośredniego ustalenia z managerem szkolenia z ramienia COS SG).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: CBŚP, Biura Kryminalnego KGP, Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej oraz Biura Kadr ABW.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 22 lipca 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem ww. podmiotów nie będą uwzględniane.