Szkolenie CEPOLu dotyczące przestępczości przy wykorzystaniu kart płatniczych

Data publikacji: 04.07.2019

W ramach CEPOL organizowany jest kurs poświęcony problematyce przestępczości przy wykorzystaniu kart płatniczych (tłum z jęz. ang. Combating card fraud). Ww. szkolenie odbędzie się w siedzibie CEPOL w Budapeszcie w dniach 21-24 października br. (przyjazd uczestników przewidziany jest w dniu poprzedzającym). Celem realizacji ww. przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie dot. prowadzenia postępowań, identyfikacji nielegalnych obrotów bezgotówkowych, ataków na urządzenia ATM oraz wykorzystania złośliwego oprogramowania i narzędzi elektronicznych do phishingu i skimmingu przez środowiska przestępcze.

Grupę docelową stanowić będą przedstawiciele służb bezpieczeństwa i porządku publicznego państw członkowskich UE oraz państw trzecich, specjalizujący się w ww. zakresie oraz posługujący się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodne komunikowanie się. W szczególności powinna to być kadra dochodzeniowo-śledcza, zaangażowana w gromadzenie materiału dowodowego oraz realizację postępowań o charakterze międzynarodowym, realizująca czynności wykrywcze i analityczne. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1-2 przedstawicieli. Udział dodatkowych osób będzie uzależniony od zaistnienia wakatów.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Kryminalnego KGP, Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP oraz Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z końcem lipca 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem ww. podmiotów nie będą uwzględniane.