Szkolenie CEPOLu dotyczące postępowań finansowych

Data publikacji: 04.07.2019

W ramach CEPOL organizowany jest kurs poświęcony problematyce postępowań finansowych (tłum z jęz. ang. Financial investigations). Ww. szkolenie odbędzie się w Paryżu w dniach 1- 4 października br. (przyjazd uczestników przewidziany jest w dniu poprzedzającym). Celem realizacji ww. przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia postępowań i odzyskiwania mienia oraz wymiana wiedzy operacyjnej dot. metodologii działania zorganizowanych grup przestępczych, czerpiących zyski z zorganizowanej przestępczości przeciwko mieniu i działających w skali międzynarodowej.

Grupę docelową stanowić będą przedstawiciele służb bezpieczeństwa i porządku publicznego państw członkowskich UE oraz państw trzecich, specjalizujący się w ww. zakresie oraz posługujący się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodne komunikowanie się. W szczególności powinna to być kadra dochodzeniowo-śledcza, zaangażowana w realizację postępowań o charakterze międzynarodowym, realizująca czynności wykrywcze i analityczne. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1-2 przedstawicieli. Udział dodatkowych osób będzie uzależniony od zaistnienia wakatów. W przedmiotowym przedsięwzięciu udział weźmie również kilkunastu przedstawicieli delegowanych w ramach EJTN.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Kryminalnego KGP, Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej oraz Krajowej Szkoły Skarbowości MF.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 19 lipca 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem ww. podmiotów nie będą uwzględniane.