Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie prowadzenia śledztw internetowych

Data publikacji: 29.05.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie prowadzenia śledztw internetowych, pn. „Online Service Providers - Internet Based Investigations”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 9 – 12 września 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci zajmujący się problematyką śledztw internetowych. Celem kursu jest poprawa jakości wniosków organów ścigania skierowanych do dostawców usług internetowych, a także prezentacja sposobu prowadzenia efektywnych analiz w tym zakresie. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. CEPOL pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania oraz wyżywienia, natomiast jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie transportu lokalnego na Węgrzech oraz częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 19 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BdWzC KGP, CLKP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.