Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie zwalczania korupcji

Data publikacji: 25.04.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania korupcji – „Investigating and preventing corruption”. Szkolenie odbędzie się w Rumunii (Bukareszt) w dniach 25-28 czerwca 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci w dziedzinie zapobiegania, prowadzenia dochodzeń oraz przeciwdziałania korupcji. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Spraw Wewnętrznych KGP, Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 6 maja 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BSW KGP, BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.