Szkolenie CEPOLu dla ekspertów reagujących na przestępstwa informatyczne

Data publikacji: 19.04.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów reagujących na przestępstwa informatyczne, pn. „First Responders and Cyber Forensics”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt) w dniach 8 - 11 lipca 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci reagujący na przestępstwa informatyczne. Głównym celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności informatyki komputerowej dotyczącej ujawniania i badania śladów cyberprzestępczości. Dodatkowym założeniem kursu jest wzmocnienie współpracy i ujednolicenie procedur dotyczących egzekwowania prawa podczas interwencji na miejscu przestępstwa w przypadku cyberataku i nauka zabezpieczenia dowodów elektronicznych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 17 maja 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BdWzC KGP, CLKP, BWiIK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.