Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie planowania i zabezpieczania imprez masowych

Data publikacji: 03.04.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie planowania i zabezpieczania imprez masowych, pn. ”Public order - crowd management and security during major events”. Szkolenie odbędzie się na Węgrzech (Budapeszt), w dniach 23-27 czerwca 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze egzekwowania prawa, odpowiedzialni za planowanie, strategiczne dowodzenie oraz ocenę ryzyka w działaniach utrzymania porządku publicznego oraz operacji policyjnych, podczas zabezpieczania imprez masowych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Głównego Sztabu Policji KGP, Biura Kryminalnego KGP, Biura Prewencji KGP, Biura Ruchu Drogowego KGP oraz Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 26 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: GSP KGP, BK KGP, BP KGP, BRD KGP oraz BOA KGP nie będą uwzględniane.