Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w zakresie analizy i wywiadu kryminalnego

Data publikacji: 28.03.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie analizy i wywiadu kryminalnego – „Intelligence Led Policing”. Szkolenie odbędzie się w Hiszpanii (Madryt) w dniach 18–21 czerwca 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci - starsi oficerowie organów ściągania, z zakresu analizy i wywiadu kryminalnego. Celem przedsięwzięcia będzie m. in. poszerzenie wiedzy z zakresu analizy i wywiadu kryminalnego, zapoznanie z modelami i obowiązującymi procedurami w poszczególnych państwach członkowskich, a także wypracowanie wspólnych standardów i najlepszych praktyk. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 osoby oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Możliwość delegowania dodatkowych uczestników będzie uzależniona od zaistnienia wakatów. CEPOL pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania i wyżywienia, natomiast jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie transportu lokalnego w Hiszpanii oraz częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP, Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 12 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP, BWiIK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.