Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w dziedzinie formułowania polityki oraz koordynacji działań w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej

Data publikacji: 28.03.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w dziedzinie formułowania polityki oraz koordynacji działań w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej – „Drug Crime and Markets - Strategic Analysis”. Szkolenie odbędzie się w Portugalii (Lizbona) w dniach 18-21 czerwca 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze organów ścigania oraz administracji celnej, biorący udział w procesie decyzyjnym w zakresie formułowania polityki oraz koordynujący operacje i działania wymierzone w zwalczanie zorganizowanej przestępczości narkotykowej. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. CEPOL pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania oraz wyżywienia, natomiast jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe) oraz transportu lokalnego w Portugalii.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 10 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.