Szkolenie CEPOL dla ekspertów w zakresie zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci

Data publikacji: 26.03.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w zakresie zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci – „Child Sexual Exploitation- Victim Identification”. Szkolenie odbędzie się na Wegrzech (Budapeszt) w dniach 17 – 28 czerwca 2019 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą funkcjonariusze realizujący działania w zakresie zwalczania przestępstw dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci przy wykorzystaniu Internetu, zwłaszcza eksperci zajmujący się identyfikowaniem potencjalnych ofiar tego procederu. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. CEPOL pokrywa koszty przelotu, zakwaterowania oraz wyżywienia, natomiast jednostka wysyłająca ponosi wydatki w zakresie transportu lokalnego na Węgrzech oraz częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP, Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 12 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP, BdWzC KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.